Home Regle¬≠men¬≠tenHuishoudelijk reglement → Artikel 10: Verplichtingen leden

Arti¬≠kel 10: Ver¬≠plich¬≠tin¬≠gen leden

1. Alle door de bond aanvaarde verenigingen, verenigingsleden en persoonlijke leden zijn op straffe van een speelverbod, voor alle wedstrijden, dus ook die welke buiten de bondscompetitie om georganiseerd kunnen worden, verplicht aan de landelijke competitie deel te nemen, behoudens het geval van ontheffing door het bondsbestuur.
2. De leden zijn overigens verplicht:
a. iedere wijziging in haar functionarissen bedoeld in artikel 7, lid 1, binnen acht dagen aan het bondsbestuur schriftelijk op te geven;
b. zich niet aan te sluiten, noch aangesloten te blijven bij een niet door de bond erkende ijshockeyorganisatie, noch in enigerlei vorm aan de werkzaamheden daarvan deel te nemen, geen team onder welke naam ook zonder toestemming van het bondsbestuur te laten deelnemen aan wedstrijden die zijn uitgeschreven door een dergelijke organisatie of door een vereniging of stichting, die geen lid van de bond is, alsmede niet zonder toestemming van het bondsbestuur een team te laten deelnemen aan een wedstrijd tegen een team van een vereniging of stichting, die geen lid van de bond is;
c. een regelmatige boekhouding te doen voeren, aan de hand waarvan de nakoming van haar verplichtingen jegens de bond en derden kan worden gecontroleerd, desgevorderd volgens de daarvoor door het bondsbestuur vastgestelde regelen en deze boekhouding, alsmede de gehele verdere administratie met de daarbij behorende bescheiden, gedurende een periode van tien jaar te bewaren en desgevraagd ter inzage van het bondsbestuur of zijn gemachtigde te geven, op vordering van of namens het bondsbestuur binnen de daarvoor gestelde termijn die opgaven betreffende de boekhouding en/of administratie, alsmede alle verder verlangde inlichtingen te doen verstrekken, welke mochten worden verlangd, één en ander als door het bondsbestuur of zijn gemachtigde zal worden bepaald;
d. geen betalingen te doen dan tegen afgifte van kwitanties of andere stukken, van waaruit de betaling blijkt. In geval het uitgaven betreft, waarvoor gebruikelijk geen kwitanties worden afgegeven of geen andere bewijsstukken aanwezig kunnen zijn, dienen deze uitgaven te worden verantwoord door behoorlijk gespecificeerde rekeningen, welke door een ijshockeylid van de vereniging respectievelijk stichting zijn ondertekend;
e. de leden zijn overigens verplicht met het bondsbestuur gemaakte afspraken na te komen;
f. bij niet-nakoming van de hiervoor omschreven verplichtingen is het bondsbestuur gerechtigd het lid (waaronder begrepen: teams) voor bepaalde of onbepaalde tijd uit te sluiten van de deelname aan wedstrijden, competities en toernooien, of het lid het lidmaatschap van de bond te ontnemen, totdat door het lid is aangetoond, dat aan de verplichtingen wordt voldaan en ook verder zal worden voldaan, onverminderd de bevoegdheden die het bondsbestuur krachtens statuten en/of reglementen ten dienste staan.

Laatst gewijzigd op 13 december 2022 om 15:47

Meer in Regle­men­tenHuishoudelijk reglement

Artikel 1: Begripsbepalingen

Artikel 2: Algemene bepalingen

Artikel 3: Organisatie

Artikel 4: Ereleden en leden van verdienste

Artikel 5: Leden

Artikel 6: Voorwaarde lidmaatschap vereniging

Artikel 7: Aanvraag lidmaatschap

Artikel 8: Beslissing inzake aanvraag lidmaatschap verenigingen

Artikel 9: Inzenden door leden van te vorderen opgaven

Artikel 11: Aansprakelijkheid lid voor zijn leden

Artikel 12: Rechten beeldregistratie

Artikel 13: Algemene ledenvergadering algemeen

Artikel 14: Voorzitter algemene ledenvergadering

Artikel 15: Convocatie van algemene ledenvergadering

Artikel 16: Kandidaatstelling voor bondsbestuur en commissies

Artikel 17: Stemming algemene ledenvergadering

Artikel 18: Schriftelijke stemming algemene ledenvergadering

Artikel 19: Mondelinge stemming algemene ledenvergadering

Artikel 20: Besluitvorming algemene ledenvergadering algemeen

Artikel 21: Besluitvorming algemene ledenvergadering over personen

Artikel 22: Rol van voorzitter bij besluitvorming algemene ledenvergadering

Artikel 23: Besluitvorming algemene ledenvergadering over meerdere voorstellen

Artikel 24: Schorsing lid bondsbestuur

Artikel 25: Vergaderingen bondsbestuur

Artikel 26: Vicevoorzitter

Artikel 27: Penningmeester

Artikel 28: Vervanging binnen bondsbestuur

Artikel 29: Rechten bondsbestuur

Artikel 30: Plichten bondsbestuur

Artikel 31: Begroting

Artikel 32: Personeel en bondsbureau

Artikel 33: Coach nationaal team en uitvoering sporttechnisch beleid

Artikel 34: Wedstrijdwezen ijshockey

Artikel 35: Commissies

Artikel 36: Vaste commissies

Artikel 37: Licentiecommissie

Artikel 38: Commissievergadering

Artikel 39: Financi√ęle commissie

Artikel 40: Scheidsrechterscommissie

Artikel 41: Bondsscheidsrechter

Artikel 42: Tuchtcommissie en commissie van beroep van de bond

Artikel 43: College van arbiters

Artikel 44: Heffing over gespeelde wedstrijden

Artikel 45: Nota en achterstallige betaling

Artikel 46: Hoofdelijke omslag

Artikel 47: Kosten bestuurders, commissieleden, scheidsrechters

Artikel 48: Voorwaarde deelname aan ijshockeywedstrijden

Artikel 49: Verantwoordelijkheid bondsbestuur bij handhaving van orde en tucht

Artikel 50: Aansprakelijkheid lid voor zijn leden en anderen

Artikel 51: Uitwisseling persoonsgegevens

Artikel 52: Verspreiding statuten en reglementen

Artikel 53: Onvoorziene gevallen

Huishoudelijk Reglement