Home Regle­men­tenHuishoudelijk reglement → Artikel 7: Aanvraag lidmaatschap

Arti­kel 7: Aan­vraag lidmaatschap

1. Een vereniging, stichting of andere rechtspersoon, in artikel 6 bedoeld, welk met enig team wenst deel te nemen aan de landelijke competitie en daarom als lid wenst te worden geaccepteerd, geeft daarvan schriftelijk kennis aan het bondsbestuur onder nauwkeurige opgave van:
a. de namen, geboortedata, adressen, geslacht van alle bestuursleden en andere functionarissen van de vereniging of stichting of van een andere rechtspersoon;
b. namen, geboortedata, adressen, geslacht van alle leden of aangeslotenen;
c. het adres van de ijsbaan;
d. een exemplaar van haar statuten en reglementen, alsmede een uittreksel van inschrijving in het desbetreffende register.
2. Krachtens de statuten zijn verenigingen gehouden in hun statuten een bepaling op te nemen op grond waarvan de leden van de vereniging gebonden zijn aan de statuten, reglementen en besluiten van de bond.
a. Op de vereniging rust de plicht om voor haar leden en voor alle functionarissen – in welke hoedanigheid dan ook – het lidmaatschap van de bond aan te vragen.
b. Het bestuur van de vereniging zorgt ervoor dat een ieder die als lid tot de vereniging wordt toegelaten, wordt aangemeld bij de bond.
c. De leden zijn verplicht voor de duur van hun lidmaatschap van de vereniging ook het lidmaatschap van de bond te behouden.
3. Indien een vereniging niet een vereniging is maar een stichting of een andere rechtspersoon, is de desbetreffende rechtspersoon verplicht overeen te komen dat de aangeslotenen zich onvoorwaardelijk onderwerpen aan de statuten, reglementen en besluiten van de bond.
4. Onder verenigingsleden in de zin van dit reglement worden verstaan leden of aangeslotenen van de betreffende ijshockeyverenigingen c.q. -stichtingen of andere rechtspersonen, die in Ă©Ă©n of andere vorm of functie aan ijshockeyoefeningen en -wedstrijden van de betreffende vereniging of stichting of andere rechtspersonen daadwerkelijk deelnemen of voornemens zijn dat te doen, dan wel daarmee bemoeienis hebben. De verenigingsleden moeten contributie betalen waarvan de hoogte door de algemene ledenvergadering op voorstel van het bondsbestuur wordt bepaald.
5. Naast verenigingsleden kent de bond, overeenkomstig de statuten, verder de zogenaamde persoonlijke leden. Dit zijn personen die zich rechtstreeks bij de bond hebben aangemeld, niet zijnde een verenigingslid. Zij dienen ijshockey te beoefenen of dienen op een andere wijze bij de ijshockeysport betrokken te zijn, bijvoorbeeld als functionaris.
6. Een vereniging of stichting of andere rechtspersoon als bedoeld in artikel 6, die als lid wenst te worden aanvaard, dient te voldoen aan het bij de statuten en reglementen van de bond bepaalde en tenminste vijftien, de ijshockeysport daadwerkelijk beoefende verenigingsleden te tellen. Bovendien moet worden voldaan aan de door het bondsbestuur overigens te stellen eisen. De vereniging of stichting of andere rechtspersoon dient contributie te betalen, waarvan de hoogte door de algemene ledenvergadering op voorstel van het bondsbestuur wordt bepaald.
7. De persoonlijke leden betalen contributie, waarvan de hoogte door de algemene ledenvergadering wordt bepaald.

Laatst gewijzigd op 13 december 2022 om 15:47

Meer in Regle­men­tenHuishoudelijk reglement

Artikel 1: Begripsbepalingen

Artikel 2: Algemene bepalingen

Artikel 3: Organisatie

Artikel 4: Ereleden en leden van verdienste

Artikel 5: Leden

Artikel 6: Voorwaarde lidmaatschap vereniging

Artikel 8: Beslissing inzake aanvraag lidmaatschap verenigingen

Artikel 9: Inzenden door leden van te vorderen opgaven

Artikel 10: Verplichtingen leden

Artikel 11: Aansprakelijkheid lid voor zijn leden

Artikel 12: Rechten beeldregistratie

Artikel 13: Algemene ledenvergadering algemeen

Artikel 14: Voorzitter algemene ledenvergadering

Artikel 15: Convocatie van algemene ledenvergadering

Artikel 16: Kandidaatstelling voor bondsbestuur en commissies

Artikel 17: Stemming algemene ledenvergadering

Artikel 18: Schriftelijke stemming algemene ledenvergadering

Artikel 19: Mondelinge stemming algemene ledenvergadering

Artikel 20: Besluitvorming algemene ledenvergadering algemeen

Artikel 21: Besluitvorming algemene ledenvergadering over personen

Artikel 22: Rol van voorzitter bij besluitvorming algemene ledenvergadering

Artikel 23: Besluitvorming algemene ledenvergadering over meerdere voorstellen

Artikel 24: Schorsing lid bondsbestuur

Artikel 25: Vergaderingen bondsbestuur

Artikel 26: Vicevoorzitter

Artikel 27: Penningmeester

Artikel 28: Vervanging binnen bondsbestuur

Artikel 29: Rechten bondsbestuur

Artikel 30: Plichten bondsbestuur

Artikel 31: Begroting

Artikel 32: Personeel en bondsbureau

Artikel 33: Coach nationaal team en uitvoering sporttechnisch beleid

Artikel 34: Wedstrijdwezen ijshockey

Artikel 35: Commissies

Artikel 36: Vaste commissies

Artikel 37: Licentiecommissie

Artikel 38: Commissievergadering

Artikel 39: Financiële commissie

Artikel 40: Scheidsrechterscommissie

Artikel 41: Bondsscheidsrechter

Artikel 42: Tuchtcommissie en commissie van beroep van de bond

Artikel 43: College van arbiters

Artikel 44: Heffing over gespeelde wedstrijden

Artikel 45: Nota en achterstallige betaling

Artikel 46: Hoofdelijke omslag

Artikel 47: Kosten bestuurders, commissieleden, scheidsrechters

Artikel 48: Voorwaarde deelname aan ijshockeywedstrijden

Artikel 49: Verantwoordelijkheid bondsbestuur bij handhaving van orde en tucht

Artikel 50: Aansprakelijkheid lid voor zijn leden en anderen

Artikel 51: Uitwisseling persoonsgegevens

Artikel 52: Verspreiding statuten en reglementen

Artikel 53: Onvoorziene gevallen

Huishoudelijk Reglement