Home Regle¬≠men¬≠tenHuishoudelijk reglement → Artikel 24: Schorsing lid bondsbestuur

Arti­kel 24: Schor­sing lid bondsbestuur

1. Een lid van het bondsbestuur kan door het bondsbestuur tot de eerstvolgende algemene ledenvergadering onder opgave van redenen worden geschorst, indien de meerderheid van het bondsbestuur in een bondsbestuursvergadering waarvoor alle bondsbestuursleden schriftelijk zijn opgeroepen, voor de schorsing heeft gestemd.
2. Het voorstel tot schorsing wordt door of bij de voorzitter ingediend, behalve wanneer het ten doel heeft deze zelf in zijn functie te schorsen, in welk geval het voorstel bij de vicevoorzitter wordt ingediend. Over dit voorstel wordt in een binnen één maand te houden bondsbestuursvergadering beslist.
3. De eerste algemene ledenvergadering, waartoe het geschorste bondsbestuurslid moet worden uitgenodigd, beslist over de eventuele ontheffing van het geschorste bondsbestuurslid van zijn mandaat. Bij gebreke van een dergelijke beslissing geldt de schorsing als opgeheven.
4. In afwijking tot het voorgaande, als het gaat om een overtreding van het Dopingreglement of het Reglement seksuele intimidatie of een ander reglement dat betrekking heeft op de onderwerpen doping of seksuele intimidatie, is uitsluitend het Instituut Sportrechtspraak bevoegd om een sanctie op te leggen. De overige leden van dit artikel hebben in dat geval geen gelding. De bond erkent de sanctie van het Instituut Sportrechtspraak, ook als het een lid van het bondsbestuur betreft.

Laatst gewijzigd op 13 december 2022 om 15:47

Meer in Regle­men­tenHuishoudelijk reglement

Artikel 1: Begripsbepalingen

Artikel 2: Algemene bepalingen

Artikel 3: Organisatie

Artikel 4: Ereleden en leden van verdienste

Artikel 5: Leden

Artikel 6: Voorwaarde lidmaatschap vereniging

Artikel 7: Aanvraag lidmaatschap

Artikel 8: Beslissing inzake aanvraag lidmaatschap verenigingen

Artikel 9: Inzenden door leden van te vorderen opgaven

Artikel 10: Verplichtingen leden

Artikel 11: Aansprakelijkheid lid voor zijn leden

Artikel 12: Rechten beeldregistratie

Artikel 13: Algemene ledenvergadering algemeen

Artikel 14: Voorzitter algemene ledenvergadering

Artikel 15: Convocatie van algemene ledenvergadering

Artikel 16: Kandidaatstelling voor bondsbestuur en commissies

Artikel 17: Stemming algemene ledenvergadering

Artikel 18: Schriftelijke stemming algemene ledenvergadering

Artikel 19: Mondelinge stemming algemene ledenvergadering

Artikel 20: Besluitvorming algemene ledenvergadering algemeen

Artikel 21: Besluitvorming algemene ledenvergadering over personen

Artikel 22: Rol van voorzitter bij besluitvorming algemene ledenvergadering

Artikel 23: Besluitvorming algemene ledenvergadering over meerdere voorstellen

Artikel 25: Vergaderingen bondsbestuur

Artikel 26: Vicevoorzitter

Artikel 27: Penningmeester

Artikel 28: Vervanging binnen bondsbestuur

Artikel 29: Rechten bondsbestuur

Artikel 30: Plichten bondsbestuur

Artikel 31: Begroting

Artikel 32: Personeel en bondsbureau

Artikel 33: Coach nationaal team en uitvoering sporttechnisch beleid

Artikel 34: Wedstrijdwezen ijshockey

Artikel 35: Commissies

Artikel 36: Vaste commissies

Artikel 37: Licentiecommissie

Artikel 38: Commissievergadering

Artikel 39: Financi√ęle commissie

Artikel 40: Scheidsrechterscommissie

Artikel 41: Bondsscheidsrechter

Artikel 42: Tuchtcommissie en commissie van beroep van de bond

Artikel 43: College van arbiters

Artikel 44: Heffing over gespeelde wedstrijden

Artikel 45: Nota en achterstallige betaling

Artikel 46: Hoofdelijke omslag

Artikel 47: Kosten bestuurders, commissieleden, scheidsrechters

Artikel 48: Voorwaarde deelname aan ijshockeywedstrijden

Artikel 49: Verantwoordelijkheid bondsbestuur bij handhaving van orde en tucht

Artikel 50: Aansprakelijkheid lid voor zijn leden en anderen

Artikel 51: Uitwisseling persoonsgegevens

Artikel 52: Verspreiding statuten en reglementen

Artikel 53: Onvoorziene gevallen

Huishoudelijk Reglement