Home Regle¬≠men¬≠tenHuishoudelijk reglement → Artikel 40: Scheidsrechterscommissie

Arti­kel 40: Scheidsrechterscommissie

1. De taak van de bond met betrekking tot het ijshockeyscheidsrechterswezen en de ijshockeyspelregels van de bond in het algemeen, behoudens de onderwerpen doping en seksuele intimidatie, wordt uitgeoefend door de scheidsrechterscommissie.
2. De scheidsrechterscommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en tenminste één lid en wordt benoemd door het bondsbestuur.
3. Tot de taken van de commissie behoren in het bijzonder:
a. het gevraagd en ongevraagd geven van advies aan het bondsbestuur omtrent het benoemen, respectievelijk schorsen van scheidsrechters;
b. het door geschikte middelen, zoals bijvoorbeeld het houden van opleidingscursussen en lezingen bijbrengen en vermeerderen van kennis van scheidsrechters en aspirant-scheidsrechters op het gebied van de offici√ęle spelregels, de bepalingen uit het sportreglement en van vaardigheden waarover een goed ijshockey-scheidsrechter dient te beschikken;
c. het aanwijzen van de door het bondsbestuur benoemde scheidsrechters als scheidsrechter voor de wedstrijden der landelijke competitie;
d. het toezicht op het optreden van de scheidsrechters tijdens wedstrijden;
e. het aanwijzen van scheidsrechters voor internationale wedstrijden.

Laatst gewijzigd op 13 december 2022 om 15:47

Meer in Regle­men­tenHuishoudelijk reglement

Artikel 1: Begripsbepalingen

Artikel 2: Algemene bepalingen

Artikel 3: Organisatie

Artikel 4: Ereleden en leden van verdienste

Artikel 5: Leden

Artikel 6: Voorwaarde lidmaatschap vereniging

Artikel 7: Aanvraag lidmaatschap

Artikel 8: Beslissing inzake aanvraag lidmaatschap verenigingen

Artikel 9: Inzenden door leden van te vorderen opgaven

Artikel 10: Verplichtingen leden

Artikel 11: Aansprakelijkheid lid voor zijn leden

Artikel 12: Rechten beeldregistratie

Artikel 13: Algemene ledenvergadering algemeen

Artikel 14: Voorzitter algemene ledenvergadering

Artikel 15: Convocatie van algemene ledenvergadering

Artikel 16: Kandidaatstelling voor bondsbestuur en commissies

Artikel 17: Stemming algemene ledenvergadering

Artikel 18: Schriftelijke stemming algemene ledenvergadering

Artikel 19: Mondelinge stemming algemene ledenvergadering

Artikel 20: Besluitvorming algemene ledenvergadering algemeen

Artikel 21: Besluitvorming algemene ledenvergadering over personen

Artikel 22: Rol van voorzitter bij besluitvorming algemene ledenvergadering

Artikel 23: Besluitvorming algemene ledenvergadering over meerdere voorstellen

Artikel 24: Schorsing lid bondsbestuur

Artikel 25: Vergaderingen bondsbestuur

Artikel 26: Vicevoorzitter

Artikel 27: Penningmeester

Artikel 28: Vervanging binnen bondsbestuur

Artikel 29: Rechten bondsbestuur

Artikel 30: Plichten bondsbestuur

Artikel 31: Begroting

Artikel 32: Personeel en bondsbureau

Artikel 33: Coach nationaal team en uitvoering sporttechnisch beleid

Artikel 34: Wedstrijdwezen ijshockey

Artikel 35: Commissies

Artikel 36: Vaste commissies

Artikel 37: Licentiecommissie

Artikel 38: Commissievergadering

Artikel 39: Financi√ęle commissie

Artikel 41: Bondsscheidsrechter

Artikel 42: Tuchtcommissie en commissie van beroep van de bond

Artikel 43: College van arbiters

Artikel 44: Heffing over gespeelde wedstrijden

Artikel 45: Nota en achterstallige betaling

Artikel 46: Hoofdelijke omslag

Artikel 47: Kosten bestuurders, commissieleden, scheidsrechters

Artikel 48: Voorwaarde deelname aan ijshockeywedstrijden

Artikel 49: Verantwoordelijkheid bondsbestuur bij handhaving van orde en tucht

Artikel 50: Aansprakelijkheid lid voor zijn leden en anderen

Artikel 51: Uitwisseling persoonsgegevens

Artikel 52: Verspreiding statuten en reglementen

Artikel 53: Onvoorziene gevallen

Huishoudelijk Reglement