Home Regle¬≠men¬≠tenHuishoudelijk reglement → Artikel 37: Licentiecommissie

Arti­kel 37: Licentiecommissie

1. Aan de licentiecommissie is opgedragen de beoordeling en beslissing van overtredingen tegen het licentiereglement, één en ander als bij licentiereglement omschreven.
2. De licentiecommissie bestaat uit tenminste 3 personen, die worden benoemd door het bondsbestuur van de IJNL. Zij worden gekozen op basis van hun financi√ęle, sportieve en juridische competenties.
3. De leden van de licentiecommissie mogen geen bestuurder zijn bij de IJNL. Evenmin mogen zij bestuurder zijn of de laatste 3 jaar bestuurder zijn geweest van een aangesloten lid. Indien de licentiecommissie uit minder dan 3 personen, zoals vereist, bestaat, wordt de licentiecommissie aangevuld met leden van het bondsbestuur.
4. De leden van de licentiecommissie zijn gehouden aan een strikte geheimhoudingsplicht aangaande zaken, die betrekking hebben op het licentiereglement. Bij overtreding kan een lid van de licentiecommissie door het bondsbestuur van de IJNL worden ontslagen.
5. Aan beraadslagingen van de licentiecommissie dienen minimaal 3 leden deel te nemen.
6. De licentiecommissie toetst de licentieaanvragen en kan tussentijds, zonder opgave van redenen, tijdens het jaar bij leden controle op de voortgang uitoefenen.
7. De voorzitter van de licentiecommissie kan een lid ter verantwoording roepen zulks door middel van het versturen van een brief en/of mail, waarin de door de commissie geconstateerde problemen binnen de betrokken organisatie en/of de bezwaren die tegen deze organisatie zijn gerezen, worden opgesomd. Deze brief of email dient ten minste acht dagen voor de datum van de bijeenkomst te geschieden.
8. Van elke bijeenkomst zullen notulen worden opgesteld. Deze zullen op geen enkele wijze gepubliceerd of beschikbaar worden gesteld.
9. De zittingstermijn van leden van de licentiecommissie bedraagt 4 jaar. Een lid van de licentiecommissie kan zich na zijn/haar zittingsperiode van 4 jaar herkiesbaar stellen.
10. De bevoegdheden van de licentiecommissie worden beschreven in het licentiereglement.

Laatst gewijzigd op 13 december 2022 om 15:47

Meer in Regle­men­tenHuishoudelijk reglement

Artikel 1: Begripsbepalingen

Artikel 2: Algemene bepalingen

Artikel 3: Organisatie

Artikel 4: Ereleden en leden van verdienste

Artikel 5: Leden

Artikel 6: Voorwaarde lidmaatschap vereniging

Artikel 7: Aanvraag lidmaatschap

Artikel 8: Beslissing inzake aanvraag lidmaatschap verenigingen

Artikel 9: Inzenden door leden van te vorderen opgaven

Artikel 10: Verplichtingen leden

Artikel 11: Aansprakelijkheid lid voor zijn leden

Artikel 12: Rechten beeldregistratie

Artikel 13: Algemene ledenvergadering algemeen

Artikel 14: Voorzitter algemene ledenvergadering

Artikel 15: Convocatie van algemene ledenvergadering

Artikel 16: Kandidaatstelling voor bondsbestuur en commissies

Artikel 17: Stemming algemene ledenvergadering

Artikel 18: Schriftelijke stemming algemene ledenvergadering

Artikel 19: Mondelinge stemming algemene ledenvergadering

Artikel 20: Besluitvorming algemene ledenvergadering algemeen

Artikel 21: Besluitvorming algemene ledenvergadering over personen

Artikel 22: Rol van voorzitter bij besluitvorming algemene ledenvergadering

Artikel 23: Besluitvorming algemene ledenvergadering over meerdere voorstellen

Artikel 24: Schorsing lid bondsbestuur

Artikel 25: Vergaderingen bondsbestuur

Artikel 26: Vicevoorzitter

Artikel 27: Penningmeester

Artikel 28: Vervanging binnen bondsbestuur

Artikel 29: Rechten bondsbestuur

Artikel 30: Plichten bondsbestuur

Artikel 31: Begroting

Artikel 32: Personeel en bondsbureau

Artikel 33: Coach nationaal team en uitvoering sporttechnisch beleid

Artikel 34: Wedstrijdwezen ijshockey

Artikel 35: Commissies

Artikel 36: Vaste commissies

Artikel 38: Commissievergadering

Artikel 39: Financi√ęle commissie

Artikel 40: Scheidsrechterscommissie

Artikel 41: Bondsscheidsrechter

Artikel 42: Tuchtcommissie en commissie van beroep van de bond

Artikel 43: College van arbiters

Artikel 44: Heffing over gespeelde wedstrijden

Artikel 45: Nota en achterstallige betaling

Artikel 46: Hoofdelijke omslag

Artikel 47: Kosten bestuurders, commissieleden, scheidsrechters

Artikel 48: Voorwaarde deelname aan ijshockeywedstrijden

Artikel 49: Verantwoordelijkheid bondsbestuur bij handhaving van orde en tucht

Artikel 50: Aansprakelijkheid lid voor zijn leden en anderen

Artikel 51: Uitwisseling persoonsgegevens

Artikel 52: Verspreiding statuten en reglementen

Artikel 53: Onvoorziene gevallen

Huishoudelijk Reglement