Home Regle¬≠men¬≠tenHuishoudelijk reglement → Artikel 35: Commissies

Arti­kel 35: Commissies

1. Ter uitoefening van bepaalde tot de activiteiten van de bond behorende, voortdurende taken kunnen vaste commissies worden ingesteld, waarvan de leden en de voorzitter worden benoemd door de algemene ledenvergadering of het bondsbestuur al naar gelang met betrekking tot elke commissie afzonderlijk bij reglement is bepaald.
2. Voorts kunnen door de algemene ledenvergadering respectievelijk het bondsbestuur ter vervulling van de bepaalde opdrachten één of meerdere commissie(s) ad hoc worden benoemd.
3. De vaste commissies en de commissies ad hoc zijn verantwoording schuldig aan het bondsbestuur.
4. Tenzij bij reglement anders bepaald, treden de leden van een vaste commissie jaarlijks af, doch kunnen onmiddellijk worden herbenoemd. Elke commissie kiest uit zijn midden een secretaris, indien door het bondsbestuur geen secretaris zonder stemrecht aan de commissie is toegevoegd. De secretaris is belast met de briefwisseling, met het opmaken der notulen, en het opstellen van de verslagen. Binnen 14 dagen na het einde van het verenigingsjaar brengt de secretaris van de vaste commissie aan het bondsbestuur schriftelijk verslag uit over de werkzaamheden van de commissie en de toestand van de haar toevertrouwde zaken of belangen gedurende dat verenigingsjaar. De verslagen van de vaste commissies worden tevens uitgebracht in de jaarlijkse algemene ledenvergadering. De secretaris van een commissie ad hoc brengt aan het bondsbestuur verslag uit zodra de commissie van oordeel is de verstrekte opdracht te hebben vervuld.

Laatst gewijzigd op 13 december 2022 om 15:47

Meer in Regle­men­tenHuishoudelijk reglement

Artikel 1: Begripsbepalingen

Artikel 2: Algemene bepalingen

Artikel 3: Organisatie

Artikel 4: Ereleden en leden van verdienste

Artikel 5: Leden

Artikel 6: Voorwaarde lidmaatschap vereniging

Artikel 7: Aanvraag lidmaatschap

Artikel 8: Beslissing inzake aanvraag lidmaatschap verenigingen

Artikel 9: Inzenden door leden van te vorderen opgaven

Artikel 10: Verplichtingen leden

Artikel 11: Aansprakelijkheid lid voor zijn leden

Artikel 12: Rechten beeldregistratie

Artikel 13: Algemene ledenvergadering algemeen

Artikel 14: Voorzitter algemene ledenvergadering

Artikel 15: Convocatie van algemene ledenvergadering

Artikel 16: Kandidaatstelling voor bondsbestuur en commissies

Artikel 17: Stemming algemene ledenvergadering

Artikel 18: Schriftelijke stemming algemene ledenvergadering

Artikel 19: Mondelinge stemming algemene ledenvergadering

Artikel 20: Besluitvorming algemene ledenvergadering algemeen

Artikel 21: Besluitvorming algemene ledenvergadering over personen

Artikel 22: Rol van voorzitter bij besluitvorming algemene ledenvergadering

Artikel 23: Besluitvorming algemene ledenvergadering over meerdere voorstellen

Artikel 24: Schorsing lid bondsbestuur

Artikel 25: Vergaderingen bondsbestuur

Artikel 26: Vicevoorzitter

Artikel 27: Penningmeester

Artikel 28: Vervanging binnen bondsbestuur

Artikel 29: Rechten bondsbestuur

Artikel 30: Plichten bondsbestuur

Artikel 31: Begroting

Artikel 32: Personeel en bondsbureau

Artikel 33: Coach nationaal team en uitvoering sporttechnisch beleid

Artikel 34: Wedstrijdwezen ijshockey

Artikel 36: Vaste commissies

Artikel 37: Licentiecommissie

Artikel 38: Commissievergadering

Artikel 39: Financi√ęle commissie

Artikel 40: Scheidsrechterscommissie

Artikel 41: Bondsscheidsrechter

Artikel 42: Tuchtcommissie en commissie van beroep van de bond

Artikel 43: College van arbiters

Artikel 44: Heffing over gespeelde wedstrijden

Artikel 45: Nota en achterstallige betaling

Artikel 46: Hoofdelijke omslag

Artikel 47: Kosten bestuurders, commissieleden, scheidsrechters

Artikel 48: Voorwaarde deelname aan ijshockeywedstrijden

Artikel 49: Verantwoordelijkheid bondsbestuur bij handhaving van orde en tucht

Artikel 50: Aansprakelijkheid lid voor zijn leden en anderen

Artikel 51: Uitwisseling persoonsgegevens

Artikel 52: Verspreiding statuten en reglementen

Artikel 53: Onvoorziene gevallen

Huishoudelijk Reglement