Home Regle¬≠men¬≠tenHuishoudelijk reglement → Artikel 13: Algemene ledenvergadering algemeen

Arti­kel 13: Alge­me­ne leden­ver­ga­de­ring algemeen

1. Tijdens de algemene ledenvergadering moeten de afgevaardigden van de verenigingen en diens verenigingsleden voorzien zijn van een schriftelijk bewijs van hun afvaardiging, ondertekend door tenminste twee bestuursleden van de betreffende vereniging of stichting, of andere rechtspersoon, zij zelf daaronder niet begrepen, tenzij de vereniging vanwege bijzondere omstandigheden niet kan voldoen aan deze eis. Het bondsbestuur beoordeelt of dit het geval is. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer het bestuur van de desbetreffende vereniging uit niet meer dan drie personen bestaat.
2. De afgevaardigde van de persoonlijke leden ontvangt na verkiezing van het bondsbestuur een schriftelijk bewijs van afvaardiging.
3. De afgevaardigde van de persoonlijke leden wordt iedere 4 jaar gekozen en is, al dan niet aansluitend, nogmaals voor een periode van vier jaar herkiesbaar voor een periode van ten hoogste 4 jaar.
4. De kiescommissie organiseert een verkiezing onder de persoonlijke leden. In twee maanden voorafgaand aan de verkiezing kan een persoonlijk lid zich als kandidaat bekend maken bij de kiescommissie. Een week voor de verkiezing sluit de datum om een kandidaat te stellen. De kiescommissie stelt een profielschets op en verspreidt de profielschets onder de persoonlijke leden. Ge√Įnteresseerden dienen een korte profielschets (cv) en een motivatie op schrift te stellen. De kiescommissie van de bond plaatst de betreffende bescheiden op de website van de bond. Ook het bondsbestuur kan uit de persoonlijke leden een kandidaat voordragen. Indien er meerdere kandidaten voor de plaats van afgevaardigde zijn, wordt door de kiescommissie aan de persoonlijke leden gevraagd te stemmen. De stemming wordt door de kiescommissie georganiseerd. De commissie verzoekt de persoonlijke leden via internet (e-mail) een stem uit te brengen. De kiescommissie maakt namens de bond de uitslag van de verkiezingen bekend via de website van de bond. Indien er slechts 1 kandidaat beschikbaar is en er slechts een afgevaardigde-plaats volgens de statuten beschikbaar is, wordt automatisch die kandidaat benoemd. De bekrachtiging van de benoeming vindt plaats door de algemene ledenvergadering.
5. Het bondsbestuur stelt de kiescommissie in. De leden van de kiescommissie worden benoemd voor een periode van vier jaar, tot de verkiezingen. De kiescommissie bestaat uit drie meerderjarige leden van de bond.
6. De afgevaardigde moet meerderjarig zijn en in elk geval de periode van verkiezing lid zijn en blijven. Een afgevaardigde kan niet tevens lid zijn van het bondsbestuur, van de kiescommissie en kan geen werknemer zijn van de bond.
Bij einde lidmaatschap van de afgevaardigde eindigt ook de periode als afgevaardigde. Dit is in beginsel ook het geval indien de afgevaardigde, al dan niet tijdelijk, door een orgaan van de bond is gesanctioneerd, tenzij het bondsbestuur anders beslist. De periode als afgevaardigde eindigt in ieder geval bij een sanctie op het gebied van doping en, of seksuele intimidatie. Verder eindigt het lidmaatschap als afgevaardigde bij diens overlijden; zijn ontslag; zijn vrijwillig aftreden; zijn benoeming in een functie die onverenigbaar is met het zijn van afgevaardigde.
7. Elk gewoon lid dat zich met ijshockey bezighoudt, is verplicht een bestuurslid naar de algemene ledenvergadering af te vaardigen en aan de vergadering te laten deelnemen zulks op straffe van een aan de bond te verbeuren boete van EUR 100.
8. De algemene ledenvergaderingen zijn openbaar. De algemene ledenvergadering zal echter in geheime zitting overgaan, indien daartoe door de vergadering op voorstel van de voorzitter of van tenminste twee bondsbestuursleden dan wel van tenminste vijf afgevaardigden, wordt besloten. Een geheime zitting kan slechts worden bijgewoond door de leden van het bondsbestuur, de ereleden en de in het eerste lid bedoelde afgevaardigden. Zij zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen tijdens een dergelijke zitting is voorgevallen voor zover door de algemene ledenvergadering in geheime zitting niet in meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen anders wordt besloten De van een geheime zitting gemaakte notulen liggen slechts voor de leden die deze geheime vergadering bijgewoond hebben ten kantore van de bond ter inzage.

Laatst gewijzigd op 13 december 2022 om 15:47

Meer in Regle­men­tenHuishoudelijk reglement

Artikel 1: Begripsbepalingen

Artikel 2: Algemene bepalingen

Artikel 3: Organisatie

Artikel 4: Ereleden en leden van verdienste

Artikel 5: Leden

Artikel 6: Voorwaarde lidmaatschap vereniging

Artikel 7: Aanvraag lidmaatschap

Artikel 8: Beslissing inzake aanvraag lidmaatschap verenigingen

Artikel 9: Inzenden door leden van te vorderen opgaven

Artikel 10: Verplichtingen leden

Artikel 11: Aansprakelijkheid lid voor zijn leden

Artikel 12: Rechten beeldregistratie

Artikel 14: Voorzitter algemene ledenvergadering

Artikel 15: Convocatie van algemene ledenvergadering

Artikel 16: Kandidaatstelling voor bondsbestuur en commissies

Artikel 17: Stemming algemene ledenvergadering

Artikel 18: Schriftelijke stemming algemene ledenvergadering

Artikel 19: Mondelinge stemming algemene ledenvergadering

Artikel 20: Besluitvorming algemene ledenvergadering algemeen

Artikel 21: Besluitvorming algemene ledenvergadering over personen

Artikel 22: Rol van voorzitter bij besluitvorming algemene ledenvergadering

Artikel 23: Besluitvorming algemene ledenvergadering over meerdere voorstellen

Artikel 24: Schorsing lid bondsbestuur

Artikel 25: Vergaderingen bondsbestuur

Artikel 26: Vicevoorzitter

Artikel 27: Penningmeester

Artikel 28: Vervanging binnen bondsbestuur

Artikel 29: Rechten bondsbestuur

Artikel 30: Plichten bondsbestuur

Artikel 31: Begroting

Artikel 32: Personeel en bondsbureau

Artikel 33: Coach nationaal team en uitvoering sporttechnisch beleid

Artikel 34: Wedstrijdwezen ijshockey

Artikel 35: Commissies

Artikel 36: Vaste commissies

Artikel 37: Licentiecommissie

Artikel 38: Commissievergadering

Artikel 39: Financi√ęle commissie

Artikel 40: Scheidsrechterscommissie

Artikel 41: Bondsscheidsrechter

Artikel 42: Tuchtcommissie en commissie van beroep van de bond

Artikel 43: College van arbiters

Artikel 44: Heffing over gespeelde wedstrijden

Artikel 45: Nota en achterstallige betaling

Artikel 46: Hoofdelijke omslag

Artikel 47: Kosten bestuurders, commissieleden, scheidsrechters

Artikel 48: Voorwaarde deelname aan ijshockeywedstrijden

Artikel 49: Verantwoordelijkheid bondsbestuur bij handhaving van orde en tucht

Artikel 50: Aansprakelijkheid lid voor zijn leden en anderen

Artikel 51: Uitwisseling persoonsgegevens

Artikel 52: Verspreiding statuten en reglementen

Artikel 53: Onvoorziene gevallen

Huishoudelijk Reglement