Arti¬≠kel 1

1. De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en beheer van het bondsbureau;
2. De directeur is dientengevolge bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten en het aangaan van financi√ęle verplichtingen die IJNL betreffen tot het maximum zoals vastgesteld in artikel 2 lid 3 van dit procuratiestatuut.
3. De directeur is daarbij gehouden binnen de kaders van het meerjarenbeleid, het jaarplan, de begrotingsstructuur, de toegekende budgetten en de bondsbestuursbesluiten te blijven.
4. In het geval van projectuitvoering, waarin sprake is van een projectbudget, is de directeur bevoegd verplichtingen aan te gaan tot het maximum van het toegekende projectbudget.
5. Financi√ęle verplichtingen bestaande uit meerdere of periodieke betalingen mogen een tijdvak van vijf jaren niet te boven gaan en binnen het financieel mandaat blijven. Hiervan uitgezonderd zijn eventuele arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd.
6. De directeur is bevoegd aan de verantwoordelijken binnen de werkorganisatie voor de activiteiten/ projecten financieel budget binnen de genoemde kaders te mandateren.
7. De directeur is gehouden afstemming met de penningmeester van het bondsbestuur te plegen met betrekking tot de uitvoering van het vermogensbeheer binnen IJNL.

Laatst gewijzigd op 13 december 2022 om 17:46