Arti¬≠kel 2

a. De directeur vertegenwoordigt IJNL en heeft de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding van de werkorganisatie op het bondsbureau.
De directeur voert daarbij de volgende taken uit:
- Is voorzitter van en geeft leiding aan het managementteam IJNL, bestaande uit de directeur, officemanager en coördinator sport en events;
- Is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, voorbereiding, coördinatie en uitvoering van het (meerjaren)beleid;
- Is verantwoordelijk voor een eigentijds personeelsbeleid voor medewerkers en vrijwilligers;
- Beheert de middelen die voor de uitvoering van de werkzaamheden beschikbaar zijn gesteld;
- Maakt, in samenwerking met het managementteam en bondsbestuur IJNL, de vertaalslag van de visie en strategie van IJNL naar concrete plannen en activiteiten;
- Initieert noodzakelijke veranderingen ter versterking van de positie van IJNL;
- Is (mede) verantwoordelijk voor de planning- en controle cyclus binnen IJNL;
- Onderhoudt contacten met externe relaties zoals VWS, NOC*NSF, enzovoort;
- Onderhoudt contacten met externe internationale relaties zoals IIHF, IOC en andere buitenlandse zuster sportorganisaties
- Representeert IJNL richting verenigingen, organisatoren, partners en sponsoren;
- Representeert IJNL richting nationale en internationale koepelorganisaties;
- Sluit namens IJNL-overeenkomsten met derden binnen de door het bondsbestuur aangegeven kaders;
- Fungeert in organisatorische operationele zaken namens IJNL als woordvoerder voor de pers en laat de woordvoering over bestuurlijke en beleidsmatige zaken bij de voorzitter van het bondsbestuur;
- Onderhoudt contacten met sponsors en verwerft i.s.m. met het bestuurslid PR- en marketing nieuwe contracten;
- Coördineert de in- en externe communicatie rondom de vereniging (internetsite e.d.);
- Coördineert evenementen en is medeverantwoordelijk voor de organisatie daarvan;
- Representeert de vereniging bij voorkomende gelegenheden (ook internationaal) en bouwt een relatienetwerk op;
- Bereidt voor en neemt deel aan de bestuurs- en overige vergaderingen [1] en draagt zorg voor de uitvoeringen van de besluiten op operationeel en eventueel strategisch niveau;
- Vertaalt de visie en strategische keuzes van het bestuur in een programma;
- Is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het sociaal beleid (mede gebaseerd op de cao-sport);
- Draagt zorg voor het goed functioneren van het bondsbureau;
- Werkt o.l.v. de penningmeester samen met de officemanager en/of de secretaris mee aan het opstellen van de (concept)begroting en de (concept)jaarstukken;
- Bewaakt, samen met de penningmeester en de officemanager, het budget en houdt ter zake bestuur en commissies op de hoogte met schriftelijke rapportages;
- Stelt een planning op voor de uit te voeren taken en projecten.

De directeur heeft de volgende strategische beleid verantwoordelijkheden:
- Stelt mede algemene strategie√ęn op ten behoeve van de verspreiding van de IJNL-visie;
- Bewaakt de integrale sturing op de vastgestelde kerndoelen; adviseert en ondersteunt bij definitie en monitoring;
- Ontwikkelt mede strategie tot behoud en uitbreiding van ‚Äėhet marktaandeel‚Äô;
- Ontwerpt strategie√ęn en ondersteunt de implementatie ten behoeve van structuurversterking van de georganiseerde sport;
- Adviseert en ondersteunt bij het tot stand brengen van samenwerking met externe partijen;
- Signaleert en anticipeert op belangrijke ontwikkelingen in de maatschappelijke omgeving van de sport;
- Ondersteunt het bestuur bij de nationale en internationale lobby.

b. De directeur voert ten minste eenmaal per week overleg met de leden van het managementteam over de hen opgedragen taken, informeren elkaar ter zake en stemmen de uitvoering van werkzaamheden op elkaar af.
c. Bij het uitoefenen van zijn bevoegdheden houdt de directeur rekening met de belangen van IJNL.
d. Bij het uitoefenen van zijn bevoegdheden is de directeur gehouden binnen de vastgestelde budgetten van IJNL te blijven.
e. Bij dit directiestatuut gaat een bijlage ‚ÄúVerantwoord vermogensbeheer‚ÄĚ op basis waarvan de directeur namens IJNL financi√ęle verplichtingen kan aangaan.
f. Bij dit directiestatuut gaat tevens een antidoping statuut op basis waarvan de Directeur namens IJNL in geval van een positiefmelding als crisismanager fungeert.

[1] Het blijft mogelijk dat het bestuur een bestuursvergadering voor alleen bestuursleden en/of genodigden belegd.

Functie Financieel mandaat
Voorzitter Volledig bevoegd
Penningmeester met een ander bestuurslid Volledig bevoegd
Directeur Afzonderlijk bevoegd tot een maximum van EUR 5.000, - per gebeurtenis.
Office Manager Afzonderlijk bevoegd tot een maximum van EUR 750,- per gebeurtenis.

Laatst gewijzigd op 14 december 2022 om 11:02