Arti¬≠kel 3

a. De directeur legt, in samenwerking met het managementteam, aan het bondsbestuur concept uitgangspunten voor ter voorbereiding op het jaarplan. De directeur legt voorts, in samenwerking met het managementteam, over de bereikte resultaten en het functioneren van de werkorganisatie periodiek verantwoording af aan het bondsbestuur via mondelinge en schriftelijke managementrapportages.
b. De directeur neemt deel aan de vergaderingen van het bondsbestuur. De directeur heeft daarbij het recht van voorstel en advies, doch heeft geen stemrecht bij het nemen van besluiten.
c. De directeur adviseert het bondsbestuur over alle zaken betreffende IJNL. De directeur is bevoegd correspondentie, gericht aan het bondsbestuur, af te doen indien en voor zover het zaken betreft die geacht kunnen worden te behoren tot de operationele uitvoering.

Laatst gewijzigd op 13 december 2022 om 17:46