Arti­kel 2

Een positiefmelding in het kader van het antidopingbeleid leidt tot de volgende aanpak:
a. De Dopingautoriteit informeert de directeur van IJNL schriftelijk over een dopingzaak als bedoeld in het Dopingreglement IJNL;
b. De directeur van IJNL stelt een crisisteam samen dat hem adviseert over de te nemen stappen. Van het team maakt in ieder geval deel uit de voorzitter IJNL of bij ontsteltenis van de voorzitter de secretaris IJNL en waar nodig in de beoordeling van directeur en voorzitter, een technisch directeur en/of bondscoach, dan wel de sportarts;
c. De sportarts, indien opgenomen in het crisisteam, adviseert het crisisteam inhoudelijk over de aard van de in geding zijnde stoffen en gaat tevens na of er eventuele fouten zijn begaan met te verlenen dispensaties;
d. De directeur van IJNL belegt, indien nodig, een voorlopige hoorzitting met de betrokken sporter;
e. De directeur fungeert – bij voorkeur in aanwezigheid van de voorzitter dan wel secretaris – als gespreksleider tijdens de voorlopige hoorzitting. Tevens informeert hij de sporter over de vigerende bepalingen van het dopingreglement. Hij adviseert de sporter om zich in het verloop van de procedure te laten begeleiden door een vertrouwenspersoon en of juridisch adviseur;
f. In het geval de sporter op grond van het vigerende dopingreglement IJNL vanuit het bondsbestuur een ordemaatregel opgelegd moet krijgen, bereidt de directeur de door het bestuur van IJNL te nemen ordemaatregel voor. Met mandaat van het bondsbestuur besluiten directeur en voorzitter, dan wel secretaris, tot een ordemaatregel.
g. De directeur brengt de betrokken sporter schriftelijk op de hoogte van de ordemaatregel en zorgt voor publicatie op de website van IJNL;
h. De directeur onderhoudt de contacten met de Dopingautoriteit.
i. De directeur doet na de melding van een dopingzaak door de Dopingautoriteit namens IJNL-aangifte bij de tuchtcommissie van IJNL.
Daartoe wordt de directeur met de vaststelling van dit statuut uitdrukkelijk gemachtigd.
j. Conform het directiestatuut treedt de directeur op als woordvoerder voor de pers.
k. De directeur draagt er zorg voor dat eventueel opgelegde besluiten van het bondsbestuur (ordemaatregel), dan wel opgelegde maatregelen van de tuchtcommissie ten uitvoer worden gebracht.

Laatst gewijzigd op 13 december 2022 om 17:46