Home Regle¬≠men¬≠tenTuchtreglement → Artikel 12: Tenuitvoerlegging

Arti­kel 12: Tenuitvoerlegging

1. De in artikel 1.2 genoemde personen, verenigingen en stichtingen en andere rechtspersonen zijn, ieder binnen de kring van hun bevoegdheden, verplicht er voor zorg te dragen respectievelijk er op toe te zien dat opgelegde tuchtmaatregelen worden uitgevoerd en nageleefd.
2. Het niet nakomen van de in artikel 11.1 bedoelde verplichting is een strafbare handeling als bedoeld in artikel 2.1.a.
3. Het bestuur is bevoegd gratie te verlenen van opgelegde straffen. Het bestuur is bevoegd voorafgaand aan zijn beslissing op een gratieverzoek het college dat de betreffende straf oplegde om advies te vragen.

Laatst gewijzigd op 13 december 2022 om 15:48