Home Regle¬≠men¬≠tenTuchtreglement → Artikel 4: Tuchtmaatregelen

Arti­kel 4: Tuchtmaatregelen

1. Als tuchtmaatregel kunnen worden opgelegd:
a. Waarschuwing;
b. Berisping;
c. Geldboete van ten hoogste EUR 2.500 voor een gewoon lid en een geldboete van ten hoogste EUR 500 voor een natuurlijk persoon.
d. Schorsing voor een daarbij te bepalen periode van ten hoogste twaalf maanden;
e. Royement als lid van de bond;
f. Oplegging van strafpunten respectievelijk ontneming van winstpunten in een competitie respectievelijk verlies van de wedstrijd met 0 5;
g. Verbod om aan een bepaald aantal wedstrijden deel te nemen, dan wel gedurende bepaalde tijd of voor het leven aan wedstrijden deel te nemen;
h. Een speelverbod met automatische degradatie;
i. De verplichting tot het betalen van een schadevergoeding;
j. Het (uit)spelen van één of meer wedstrijden zonder publiek;
k. Het wijzigen van een 'thuiswedstrijd' in een 'uitwedstrijd';
l. Het uitspelen van een wedstrijd op de baan van de tegenstander;
m. Het voorschrijven van te nemen maatregelen;
n. Be√ęindiging van functies en bevoegdheden;
o. Verbod om gedurende een bepaald aantal wedstrijden, voor een bepaalde tijd, dan wel voor het leven functies, bevoegdheden of werkzaamheden te vervullen respectievelijk te verrichten, hetzij binnen de bond, hetzij bij haar verenigingen in de zin van artikel 3 lid 5 van de statuten.
p. Met een verbod om tijdens de competitie gedurende minimaal drie maanden niet aan een wedstrijd te mogen deelnemen zal worden gestraft hij die de scheidsrechter en/of linesmen bedreigt met geweld tegen hem en/of derden.
q. Met een verbod om gedurende minimaal twaalf maanden niet aan een wedstrijd te mogen deelnemen zal gestraft worden hij die een scheidsrechter en/of linesmen lichamelijk letsel of pijn toebrengt.
2.
a. Bij het opleggen van een speelverbod worden de volgende soorten wedstrijden onderscheiden:
Gebonden wedstrijden. Hieronder worden competitie-, beker-, internationale competitie-, en vriendschappelijke wedstrijden verstaan, indien en voor zover zij tot en met de dag waarop de bestrafte overtreding werd begaan bij het bondsbureau zijn aangemeld;
Competitiewedstrijden. Hieronder worden door het desbetreffende sectiebestuur vastgestelde competitie- en bekerwedstrijden verstaan;
Onder competitie- en gebonden wedstrijden worden voor de toepassing van dit reglement niet begrepen wedstrijden te spelen door vertegenwoordigende teams, dit tenzij de tuchtcommissie anders bepaalt.
b. Indien voor een bepaalde duur of voor een bepaald aantal wedstrijden een speelverbod is opgelegd, is het de betrokkene ook verboden tijdens dat speelverbod in enigerlei functie aan die wedstrijden deel te nemen, tenzij de tuchtcommissie anders bepaalt.
c. Een opgelegd speelverbod heeft betrekking op wedstrijden te spelen door het team waarvan de betrokkene deel uitmaakte toen hij werd bestraft. Voor de duur van het speelverbod is het de betrokkene evenmin toegestaan in andere teams te spelen, dit tenzij de tuchtcommissie anders bepaalt.
d. Wanneer wedstrijden waarop het speelverbod betrekking heeft reglementair verloren worden verklaard, worden deze wedstrijden voor de tenuitvoerlegging van het speelverbod geacht te zijn gespeeld.
3. Terzake van één strafbare handeling kunnen meer tuchtmaatregelen worden opgelegd.
4.
a. Tuchtmaatregelen kunnen geheel of gedeeltelijk voorwaardelijk worden opgelegd. Daarbij geldt een proeftijd van 24 maanden, tenzij de tuchtcommissie anders bepaalt. De voorwaarden kunnen inhouden het verrichten of nalaten van bepaalde handelingen alsook het treffen van maatregelen ter voorkoming van herhaling.
Een van de voorwaarden gedurende de proeftijd is steeds ook dan wanneer de tuchtrechtelijke uitspraak dat niet uitdrukkelijk vermeldt dat de betrokkene zich dient te onthouden van nieuwe strafbare feiten in de zin van het tuchtreglement.
b. Handelingen in strijd met een bepaalde voorwaarde, gepleegd tijdens de proeftijd, zijn strafbare handelingen, waarop het gestelde onder artikel 2 van toepassing is.
c. De beslissing dat een voorwaardelijk opgelegde tuchtmaatregel alsnog onvoorwaardelijk zal zijn, berust uitsluitend op de grond van het latere plegen van een strafbare handeling, daaronder begrepen handelingen in strijd met de voorwaarde(n) gedurende de proeftijd.
5.
a. Gedurende een schorsing is het de geschorste verboden de rechten en bevoegdheden uit het lidmaatschap van de bond, alsmede indien het een natuurlijk persoon betreft de rechten en bevoegdheden uit het lidmaatschap van een vereniging respectievelijk het aangesloten zijn bij een stichting, waartoe die persoon behoort, uit te oefenen behoudens de rechten welke dit reglement verschaft.
b. De verplichtingen uit het lidmaatschap respectievelijk het aangesloten zijn als bedoeld onder a. blijven gedurende de schorsing onverkort voortduren, tenzij bij de uitspraak anders is bepaald.
6.
a. Onverminderd hetgeen in het offici√ęle spelregelboek is bepaald is de voorzitter van de tuchtcommissie bevoegd in ernstige gevallen en indien het belang van de Bond dit zeer wenselijk maakt, een lid te verbieden om in afwachting van de behandeling van de zaak door de tuchtcommissie, bepaalde rechten en bevoegdheden uit te oefenen en/of een functie te bekleden.
b. Overeenkomstig nadere regelen, volgens artikel 7 vast te stellen als bijlage bij dit tuchtreglement, is de voorzitter van de tuchtcommissie of, in voorkomend geval, de vicevoorzitter, bevoegd voorlopige maatregelen te treffen, waaronder in bijzondere gevallen de maatregel, dat de speler, in afwachting van de behandeling door en de uitspraak van de tuchtcommissie, speelgerechtigd is.
7. Door het bondsbestuur kunnen, in samenspraak met de tuchtcommissie, spelregels en (delen van) het sportreglement en (tijdelijk) accommodatiereglement worden aangewezen waarvan bij overtreding de behandeling niet door de tuchtcommissie plaatsvindt, maar waarvan bij overtreding een gestandaardiseerde, door het bondsbestuur in samenspraak met de tuchtcommissie vast te stellen tuchtmaatregel, wordt opgelegd.
8. Door het bondsbestuur kan, al dan niet voor bepaalde competities, met betrekking tot de in lid 7 bedoelde overtredingen een aanvullende regeling worden vastgesteld, waarbij een commissie ‚Äď niet zijnde de tuchtcommissie - wedstrijdsituaties beoordeelt en additionele schorsingen kan opleggen.

Laatst gewijzigd op 3 juli 2023 om 12:57