Home Regle¬≠men¬≠tenTuchtreglement → Artikel A: Begripsbepalingen

Arti­kel A: Begripsbepalingen

Afgevaardigden gevolmachtigden van de leden, die namens de vereniging en haar verenigingsleden dan wel namens de persoonlijke leden, het stemrecht uitoefenen als bedoeld in artikel 16 van de statuten.
Algemene Ledenvergadering
, het orgaan van de leden als bedoeld in artikel 2:40 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 15 van de statuten.
Arbitragecommissie
, het orgaan van de bond als bedoeld in artikel 23 van de statuten.
Bestuursvergadering
, Vergadering van het bondsbestuur. De wijze van vergaderen en besluitvorming van het bondsbestuur worden geregeld bij reglement.
Bond
, de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid krachtens artikel 1 van de statuten voluit: IJshockey Nederland.
Bondsbestuur
, het orgaan als bedoeld in artikel 2:44 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 10 van de statuten, te weten het bestuur van IJshockey Nederland.
Commissie
, een commissie die het bondsbestuur in de uitoefening van zijn taak bijstaat.
Commissie van Beroep
, het orgaan van de bond als bedoeld in artikel 24, 25 van de statuten. Deze commissie spreekt zich niet uit over de onderwerpen doping en, of seksuele intimidatie. Overtredingen op het gebied van seksuele intimidatie en op het gebied van doping worden berecht door de Tuchtcommissie Instituut Sportrechtspraak en de Commissie van Beroep Instituut Sportrechtspraak met inachtneming van het bepaalde in artikel 2c van de betreffende Tuchtreglementen en van het Dopingreglement van het Instituut Sportrechtspraak.
Commissie van Beroep Instituut Sportrechtspraak
, het orgaan van de bond dat zich uitspreekt over overtredingen op het gebied van seksuele intimidatie en op het gebied van doping met inachtneming van het bepaalde in artikel 2c van de betreffende Tuchtreglementen en van het Dopingreglement van het Instituut Sportrechtspraak.
Competities
, alle ijshockeywedstrijden waaraan door leden (spelers/speelsters), gerechtigd tot deelneming aan de landelijke competitie of overige competities, wordt deelgenomen en die door de Bond zijn uitgeschreven of goedgekeurd volgens daartoe strekkende voorschriften met betrekking tot de organisatie, het programma, het puntensysteem, de eindrangschikking en alles wat daarmee samenhangt.
Financi√ęle commissie
, het orgaan van de bond als bedoeld in artikel 14 van de statuten.
Gewoon lid
, zie verenigingen.
Leden
, zowel de verenigingen als de verenigingsleden als de persoonlijke leden.
Persoonlijke leden (persoonlijk lid)
, natuurlijk personen die zich rechtstreeks bij de bond hebben aangemeld, niet zijnde een verenigingslid. Deze natuurlijke personen worden hierna aangeduid als ‚Äėpersoonlijk lid‚Äô of ‚Äėpersoonlijke leden‚Äô.
Tuchtcommissie
, het orgaan van de bond als bedoeld in artikel 24, 25 van de statuten. Deze commissie spreekt zich niet uit over de onderwerpen doping en, of seksuele intimidatie. Overtredingen op het gebied van seksuele intimidatie en op het gebied van doping worden berecht door de Tuchtcommissie Instituut Sportrechtspraak en de Commissie van Beroep Instituut Sportrechtspraak met inachtneming van het bepaalde in artikel 2c van de betreffende Tuchtreglementen en van het Dopingreglement van het Instituut Sportrechtspraak.
Tuchtcommissie Instituut Sportrechtspraak
, overtredingen op het gebied van seksuele intimidatie en op het gebied van doping worden berecht door de Tuchtcommissie Instituut Sportrechtspraak en de Commissie van Beroep Instituut Sportrechtspraak met inachtneming van het bepaalde in artikel 2c van de betreffende Tuchtreglementen en van het Dopingreglement van het Instituut Sportrechtspraak.
Verenigingen (vereniging)
, een vereniging of andere rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid, met als doel het beoefenen van de ijshockeysport, die als lid-rechtspersoon is toegelaten tot de bond, artikel 3 lid 5 van de statuten.
Verenigingsjaar
, het verenigingsjaar als bedoeld in artikel 27 van de statuten.‚Ä®
Verenigingsleden (verenigingslid)
, natuurlijke personen die als lid toetreden dan wel zijn toegetreden tot een lid-rechtspersoon (vereniging, een stichting of andere rechtspersoon) en ijshockey beoefenen, dan wel een functie vervullen, bij een lid-rechtspersoon.
Wedstrijd
, ijshockeywedstrijden waaraan door leden (spelers/speelsters), gerechtigd tot deelneming, wordt deelgenomen en die door de bond zijn uitgeschreven of goedgekeurd volgens daartoe strekkende voorschriften.

Laatst gewijzigd op 13 december 2022 om 16:15