Home Regle¬≠men¬≠tenTuchtreglement → Artikel 6: Onderzoeksprocedure

Arti­kel 6: Onderzoeksprocedure

1. Het in dit artikel bepaalde is van toepassing indien een getuige - de persoon die overweegt een aanklacht in te dienen daaronder begrepen - laat weten zich bedreigd te voelen, en om die reden niet bereid is een verklaring als getuige te willen afleggen dan wel een aanklacht terzake van een strafbare handeling in te dienen.
2. De hier bedoelde getuige kan zich tot het bondsbestuur wenden, met het verzoek een onderzoekscommissaris aan te wijzen, die tot taak heeft:
i) de getuige te horen en ook overigens onderzoek te doen naar het door de getuige gemelde voorval;
ii) terzake een aanklacht in te dienen bij de tuchtcommissie, indien dat naar zijn oordeel opportuun is;
iii) terzake van die aanklacht als getuige op te treden bij het onderzoek daarvan door de tuchtcommissie.
3. De onderzoekscommissaris vergewist zich bij zijn onderzoek van:
i) de identiteit van de getuige;
ii) van diens redenen om niet in de openbaarheid een verklaring te willen afleggen of een aanklacht in te dienen, en
iii) van de betrouwbaarheid van de door de getuige afgelegde verklaringen.
4. De onderzoekscommissaris dient aanwezig te zijn op de zitting van de tuchtcommissie waarop de aanklacht wordt onderzocht. De onderzoekscommissaris zal in de eerste plaats in beslotenheid door de tuchtcommissie worden gehoord. Op die zitting zal de tuchtcommissie zich vergewissen van de hiervoor in lid 3 bedoelde vragen.
5. Vervolgens zal de openbare behandeling van de aanklacht ter hand worden genomen, alwaar de beklaagde en/of zijn raadsman bevoegd zijn de onderzoekscommissaris te ondervragen. De voorzitter van de tuchtcommissie is bevoegd de beantwoording van vragen die tot bekendwording van de identiteit van de getuige kunnen leiden te beletten.
6. Tegen einduitspraken van de tuchtcommissie die geheel of gedeeltelijk berusten op toepassing van de in dit artikel bedoelde onderzoeksprocedure staat hoger beroep open. De voorzitter van de commissie van beroep is des verzocht bevoegd de door de tuchtcommissie opgelegde straf of maatregel op te schorten in afwachting van de uitkomst van dit hoger beroep.

Laatst gewijzigd op 13 december 2022 om 15:48