Home RegleĀ­menĀ­tenTuchtreglement → Bijlage II: Tuchtregeling gestandaardiseerde afdoening

BijĀ­laĀ­ge II: TuchtĀ­reĀ­geĀ­ling gestanĀ­daarĀ­diĀ­seerĀ­de afdoening

Op basis van artikel 4 lid 7 van het tuchtreglement kunnen door het bondsbestuur, in samenspraak met de tuchtcommissie, spelregels en (delen van) het sportreglement en het (tijdelijk) accommodatiereglement worden aangewezen waarvan bij overtreding de behandeling niet door de tuchtcommissie plaatsvindt, maar waarvan bij overtreding een gestandaardiseerde, door het bondsbestuur in samenspraak met de tuchtcommissie vast te stellen tuchtmaatregel, wordt opgelegd.

Artikel 1
Uitgesloten van het toepassingsbereik van deze bijlage zijn tuchtzaken op het gebied van doping, matchfixing en/of seksuele intimidatie. Overtredingen op het gebied van doping, matchfixing en/of seksuele intimidatie worden berecht door de Tuchtcommissie Instituut Sportrechtspraak en de Commissie van Beroep Instituut Sportrechtspraak met inachtneming van het bepaalde in artikel 2c van de betreffende Tuchtreglementen en van het Dopingreglement van het Instituut Sportrechtspraak.

Artikel 2
Deze regeling is van toepassing op
a. alle Game Misconduct Penalties en Match Penalties die tijdens door IJshockey Nederland (IJNL) georganiseerde competitiewedstrijden en onder auspiciƫn van de IJNL gespeelde vriendschappelijke wedstrijden, op basis van het spelregelboek van de International Ice Hockey Federation zijn opgelegd.
b. alle overtredingen tegen (delen van) het sportreglement en/of het (tijdelijk) accommodatiereglement.
c. In Game Misconduct Penalties en Match Penalties die tijdens toernooien (voor definitie hiervan zie het sportreglement) worden opgelegd, dient het toernooireglement te voorzien. De toernooileiding, de scheidsrechterscommissie, de scheidsrechter(s) van betreffende wedstrijd en de aan de betreffende wedstrijd verbonden leden kunnen het bondsbestuur verzoeken Game Misconduct Penalties en Match Penalties alsnog aan de tuchtcommissie voor te leggen.

Artikel 3
a. Indien een speler of teamofficial tijdens een seizoen een derde Game Misconduct Penalty krijgt opgelegd, is deze speler of teamofficial, indien dit plaatsvindt in een competitiewedstrijd, van rechtswege geschorst voor de eerstvolgende competitiewedstrijd in de divisie of liga waartoe de wedstrijd behoort waarin de derde Game Misconduct Penalty is opgelegd, ongeacht in welke divisie-, liga- of vriendschappelijke wedstrijd de eerste twee Game Misconduct Penalties zijn opgelegd.
b. Indien een speler of teamofficial tijdens een seizoen een vijfde Game Misconduct Penalty krijgt opgelegd, is deze speler of teamofficial, indien dit plaatsvindt in een competitiewedstrijd, van rechtswege geschorst voor de eerstvolgende competitiewedstrijd in de divisie of liga waartoe de wedstrijd behoort, ongeacht in welke divisie-, liga- of vriendschappelijke wedstrijd de vierde Game Misconduct Penalty is opgelegd.
c. Bij elke volgende Game Misconduct Penalty die aan een speler of teamofficial wordt opgelegd, is deze speler of teamofficial, indien dit plaatsvindt in een competitiewedstrijd of vriendschappelijke wedstrijd, van rechtswege geschorst voor de eerstvolgende competitiewedstrijd in de divisie of liga waarin het team uitkomt waarvoor de speler of teamofficial aan de betreffende wedstrijd deelnam.
d. Indien een speler of teamofficial tijdens een seizoen een derde Game Misconduct Penalty krijgt opgelegd, is deze speler of teamofficial, indien dit plaatsvindt in een vriendschappelijke wedstrijd, van rechtswege geschorst voor de eerstvolgende competitiewedstrijd in de divisie of liga waarin het team uitkomt waarvoor de speler of teamofficial aan de betreffende vriendschappelijke wedstrijd deelnam, ongeacht in welke divisie-, liga- of vriendschappelijke wedstrijd de eerste twee Game Misconduct Penalties zijn opgelegd.
e. Indien een speler of teamofficial tijdens een seizoen een vijfde Game Misconduct Penalty krijgt opgelegd, is deze speler of teamofficial, indien dit plaatsvindt in een vriendschappelijke wedstrijd, van rechtswege geschorst voor de eerstvolgende competitiewedstrijd in de divisie of liga, ongeacht in welke divisie-, liga- of vriendschappelijke wedstrijd de vierde Game Misconduct Penalty is opgelegd.
f. Indien een nog lopende schorsing conform de tuchtregeling gestandaardiseerde afdoening in het betreffende seizoen niet (volledig) kan worden uitgezeten in de divisie of liga waarvoor de speler of teamofficial deelnam, neemt betreffende speler of teamofficial de nog lopende schorsing mee naar het volgende seizoen.

NB
Het kan zijn dat de betreffende speler of teamofficial het volgende seizoen wordt doorgeschoven naar een hogere of andere divisie of liga. Dan is dat de divisie of liga waarin de nog lopende schorsing wordt uitgezeten. Tot aan het moment waarop de laatste wedstrijd van de opgelegde schorsing is afgelopen, is het betrokkene ook niet toegestaan met andere teams aan andere competitiewedstrijden deel te nemen. Het is betrokkene wel toegestaan aan vriendschappelijke wedstrijden deel te nemen.

Artikel 4
a. Indien een speler of teamofficial gedurende een seizoen tijdens een competitiewedstrijd een Match Penalty krijgt opgelegd, is deze speler of teamofficial van rechtswege geschorst voor de eerstvolgende twee competitiewedstrijden in de divisie of liga waartoe de wedstrijd behoort waarin de betreffende Match Penalty is opgelegd.
b. Indien een speler of teamofficial gedurende een seizoen tijdens een vriendschappelijke wedstrijd een Match Penalty krijgt opgelegd, is deze speler of teamofficial van rechtswege geschorst voor de eerstvolgende twee competitiewedstrijden in de divisie of liga waarin het team uitkomt waarvoor de speler of teamofficial aan de betreffende vriendschappelijke wedstrijd deelnam.
c. Indien een speler of teamofficial gedurende een seizoen reeds een Match Penalty opgelegd heeft gekregen wederom een Match Penalty tijdens een competitiewedstrijd krijgt opgelegd, is deze speler of teamofficial van rechtswege geschorst voor de eerstvolgende drie competitiewedstrijden in de divisie of liga waartoe de wedstrijd behoort waarin de betreffende Match Penalty is opgelegd.
d. Indien een speler of teamofficial gedurende een seizoen reeds een Match Penalty opgelegd heeft gekregen tijdens een vriendschappelijke wedstrijd een Match Penalty krijgt opgelegd, is deze speler of teamofficial van rechtswege geschorst voor de eerstvolgende drie competitiewedstrijden in de divisie of liga waarin het team uitkomt waarvoor de speler of teamofficial aan de betreffende vriendschappelijke wedstrijd deelnam.
e. Voor een speler, die tijdens een competitiewedstrijd in de Eredivisie of tijdens een vriendschappelijke wedstrijd van een Eredivisieteam een Match Penalty krijgt opgelegd, bestaat er een mogelijkheid tot het instellen van een bezwaar met betrekking tot bijlage II: Tuchtregeling gestandaardiseerde afdoening, daar waar het geen straf met betrekking tot ā€œAbuseā€ betreft. Het lid waartoe deze speler behoort en dat gebruik wil maken van deze mogelijkheid tot het indienen van een bezwaar, dient daartoe binnen een bepaalde termijn:
1. een schriftelijk verzoek in te dienen bij de voorzitter van de scheidsrechterscommissie:
i) onder vermelding van motivatie voor het verzoek;
ii) onder overlegging van videobeelden (die digitaal ter beschikking worden gesteld) van de situatie die tot de Match Penalty hebben geleid;
2. administratiekosten ad EUR 150,00 aan de IJNL te voldoen, vooraleer het beroep in behandeling wordt genomen.
De in dit artikel genoemde termijn is gehouden aan een maximum periode van 48 uur na aanvang van de wedstrijd waarin de straf is opgelegd, doch uiterlijk 8 uur voor aanvang van de eerstvolgende wedstrijd van het team waartoe de met een Match Penalty bestrafte speler behoort, indien de eerstvolgende wedstrijd minder dan 56 uur na de betreffende wedstrijd wordt gespeeld. Indien niet aan bovenstaande voorwaarden voldaan wordt, zal het beroep niet in behandeling worden genomen. Het beroep zal in behandeling worden genomen door een ad hoc commissie, benoemd door het bondsbestuur en minimaal bestaande uit de voorzitter van de scheidsrechterscommissie, de scheidsrechter die de Match Penalty heeft opgelegd en, indien aanwezig, de supervisor die de wedstrijd bezocht. Een besluit volgt bij meerderheid van stemmen, waarbij bij staken van stemmen de stem van de scheidsrechter beslissend is.
f. Indien een nog lopende schorsing conform de tuchtregeling gestandaardiseerde afdoening in het betreffende seizoen niet (volledig) kan worden uitgezeten in de divisie of liga waarvoor de speler of teamofficial deelnam, neemt betreffende speler of teamofficial de nog lopende schorsing mee naar het volgende seizoen.

NB
Het kan zijn dat de betreffende speler of teamofficial het volgende seizoen wordt doorgeschoven naar een hogere of andere divisie of liga. Dan is dat de divisie of liga waarin de nog lopende schorsing wordt uitgezeten. Tot aan het moment waarop de laatste wedstrijd van de opgelegde schorsing is afgelopen, is het betrokkene ook niet toegestaan met andere teams aan andere competitiewedstrijden deel te nemen. Het is betrokkene wel toegestaan aan vriendschappelijke wedstrijden deel te nemen.

Artikel 5
In de periode tot het moment dat een speler of teamofficial een op basis van de artikelen 3, 4 en 7 opgelegde schorsing volledig heeft uitgezeten, is deze speler of teamofficial ook niet gerechtigd aan een competitiewedstrijd in een andere divisie of liga deel te nemen.

Artikel 6
De clubs en de betreffende speler of teamofficial zijn zelf verantwoordelijk voor het bijhouden en het uitvoeren van het bepaalde in de artikelen 3, 4 en 5.

Artikel 7
Indien een krachtens de artikelen 3, 4, 5 en 7 geschorste speler of teamofficial deelneemt aan een competitiewedstrijd:
- verliest het team van de betreffende speler of teamofficial de betreffende wedstrijd met 0-5;
- en is het team van de betreffende speler of teamofficial in de Eredivisie van rechtswege een boete verschuldigd van EUR 500 en in de overige competities een boete van EUR 50.
- en telt de betreffende wedstrijd niet mee voor de betreffende schorsing;
- en wordt de betreffende schorsing verlengd met Ć©Ć©n competitiewedstrijd.

Artikel 8
a. Wanneer naar het oordeel van het bondsbestuur het belang van IJshockey Nederland dat vordert, kan het bondsbestuur een in een competitie- of vriendschappelijke wedstrijd opgelegde Game Misconduct Penalty of Match Penalty tevens voorleggen aan de tuchtcommissie. Hierbij zal het bondsbestuur zich laten leiden door het scheidsrechters-rapport en/of andere gerapporteerde waarnemingen.
b. Het bondsbestuur zal het bestuur van de club van de betreffende speler of teamofficial, via het secretariaatsadres van de club, schriftelijk op de hoogte stellen van het voorleggen aan de tuchtcommissie van een zaak op basis van een opgelegde Game Misconduct Penalty of Match Penalty.
c. Het in de artikelen 1, 3, 4, 5, 6 en 7 bepaalde blijft onverkort van kracht.
d. Op de in lid b bedoelde zaak zijn van toepassing het tuchtreglement en de bijlage bij het tuchtreglement en de tuchtcommissie bepaalt of additionele tuchtmaatregelen dienen te worden opgelegd.

Artikel 9
Het in de artikelen 3, 4, 5, 6 en 7 bepaalde is niet van toepassing op een Game Misconduct Penalty of Match Penalty die is opgelegd aan een speler of teamofficial van een vertegenwoordigend (nationaal of regionaal) team of die is opgelegd in een door de IIHF erkende internationale clubcompetitie. In deze gevallen zal de strafoplegging van de bevoegde autoriteiten worden overgenomen. Het in artikel 8 lid a, b en d bepaalde blijft onverkort van toepassing.

NB 1
Het bepaalde in artikel 3 houdt in dat voor een bepaalde speler of teamofficial de Game Misconduct Penalties opgelegd in verschillende divisies en ligaā€™s en in verschillende teams, voor de uitvoering van het daar bepaalde, bij elkaar worden opgeteld.

NB 2
Het bepaalde in de artikelen 3, 4 en 5 houdt in dat spelers en teamofficials in zowel competitie- als vriendschappelijke wedstrijden een schorsing kunnen ā€˜oplopenā€™, maar dat schorsingen alleen in competitiewedstrijden worden ā€˜uitgezetenā€™. Voor wat betreft het ā€˜uitzittenā€™ betekent dat het tijdens een schorsing op basis van deze regeling is toegestaan deel te nemen aan vriendschappelijke wedstrijden.
Indien een Match Penalty wordt voorgelegd aan de tuchtcommissie, is de speler of teamofficial na het uitzitten van de standaardschorsing van twee competitiewedstrijden, niet ā€œautomatischā€ geschorst tot zijn of haar zaak door de tuchtcommissie is behandeld. Het bondsbestuur heeft - wanneer het belang van IJshockey Nederland dat vordert - de mogelijkheid om die speler of teamofficial als voorlopige maatregel op te leggen dat hij of zij niet speelgerechtigd is in zowel competitie- als vriendschappelijke wedstrijden tot zijn of haar zaak door de tuchtcommissie is behandeld. De voorzitter van de tuchtcommissie heeft de mogelijkheid om een dergelijke voorlopige maatregel op te schorten.

Artikel 10
a. Met betrekking tot overtredingen zoals genoemd in artikel 1.b. van dit reglement is het bondsbestuur gerechtigd om een gestandaardiseerde strafafdoening uit te voeren volgens bijlage III van dit reglement;
b. Indien bijlage III niet voorziet in een specifieke overtreding jegens (delen van) het sportreglement of het (tijdelijk) accommodatiereglement, is het bondsbestuur gemachtigd om in de geest van de genoemde reglementen te handelen;
c. Het bondsbestuur heeft onverminderd het recht onderliggende zaak voor te leggen aan tuchtcommissie, waarbij de standaardstraf niet verminderd kan worden;
d. Gedaagde (club) kan tegen een sanctionering, gebaseerd op bijlage III van het
tuchtreglement, bezwaar aantekenen bij de tuchtcommissie tegen het conform 1.b. ten laste gelegde en onderliggend geval onder betaling van EUR 200 ter zake van administratiekosten.
e. Leden zijn onverminderd verplicht om opgelegde maatregelen per direct uit te voeren en binnen zeven dagen, na oplegging van sanctie(s), schriftelijk verslag te doen aan het bondsbestuur.
f. Bij het in gebreke blijven van het in dit artikel onder e. heeft het bondsbestuur de mogelijkheid om additionele maatregelen te nemen.

Laatst gewijzigd op 3 juli 2023 om 12:44