Home Regle¬≠men¬≠tenTuchtreglement → Artikel 2: Strafbare handelingen

Arti­kel 2: Straf­ba­re handelingen

1. Strafbaar krachtens dit reglement zijn:
a. Overtredingen van de statuten en de reglementen van de bond, daaronder begrepen dit reglement. Uitgesloten van het toepassingsbereik van dit reglement zijn overtredingen op het gebied van doping, matchfixing en/of seksuele intimidatie.
b. Overtredingen van besluiten van het bestuur van de bond, commissies of andere organen, welke met de uitwerking of de uitvoering van de statuten of reglementen belast zijn;
c. Overtredingen van besluiten van de bondsvergadering, waarbij aan leden of aangeslotenen verplichtingen zijn opgelegd, alles voor zover de betreffende statutaire bepaling respectievelijk reglement of besluit vóór het plegen der overtreding tot stand was gekomen, in werking getreden en bekend gemaakt.
Onder overtreding wordt mede verstaan het niet, niet tijdig of in onvoldoende mate nakomen van verplichtingen.
2. Strafbaar krachtens dit reglement zijn voorts:
a. Handelingen, welke naar Nederlands recht strafbaar zijn, gepleegd op een terrein of in een lokaal van de bond, respectievelijk van een lid en/of tijdens of in verband met activiteiten van de bond of van een lid;
b. Handelingen in strijd met de spelregels;
c. Handelingen in strijd met wezenlijke belangen van de ijshockeysport of van de Bond;
d. Onbehoorlijke behandeling in woord of daad van officials, scheidsrechters of spelers;
e. Wangedrag in, op of rond ijsbaanaccommodaties, vernieling en vervuiling van de ijsbaanaccommodaties.
3.
a. Elk gewoon lid van de bond is verplicht tot het handhaven van de orde, zij is daarvoor verantwoordelijk zowel vóór, tijdens als na de wedstrijd, evenals voor de persoonlijke veiligheid van de spelers en functionarissen. Elk gewoon lid van de bond dient ervoor te zorgen dat aan de eisen gesteld ten aanzien van de inrichting van het speelveld alsmede de accommodatie wordt voldaan.
b. Het niet nakomen van de verplichtingen, bedoeld in het vorige onderdeel, is strafbaar.
4. Strafbaar krachtens dit reglement zijn verder het gelegenheid bieden of aansporen tot het vergemakkelijken van of het behulpzaam zijn bij het plegen van een strafbare handeling.

Laatst gewijzigd op 19 mei 2023 om 17:10