Home Regle¬≠men¬≠tenArbitragereglement → Artikel 10: Het aanhangig maken van een geschil

Arti­kel 10: Het aan­han­gig maken van een geschil

1. Een geschil wordt aanhangig gemaakt doordat de eisende partij zijn verzoekschrift in tweevoud indient bij het secretariaat van het college van arbiters.
2. Het verzoekschrift vermeldt naam, adres, woonplaats van partijen en bevat voorts een duidelijke omschrijving van het geschil en de gronden waarop het berust, alsmede van hetgeen wordt gevorderd, onder bijvoeging van alle bescheiden die op het geschil betrekking hebben. Indien aan het bepaalde in de vorige zin niet wordt voldaan, stelt de secretaris binnen een door hem te stellen termijn de eisende partij alsnog in de gelegenheid aan het gestelde te voldoen.
3. De eisende partij dient tegelijk met het aanhangig maken van het geschil aan de bond een griffierecht te voldoen waarvan de hoogte is vastgesteld door de algemene ledenvergadering, dat op straffe van niet-ontvankelijkheid van de eisende partij in zijn vordering, vóór de datum van de vast te stellen mondelinge behandeling moet zijn overgemaakt op het bankrekeningnummer van de bond onder vermelding van het nummer van de zaak.

Laatst gewijzigd op 17 februari 2023 om 18:50