Home Regle¬≠men¬≠tenArbitragereglement → Artikel 2: Begripsbepaling

Arti­kel 2: Begripsbepaling

In dit reglement wordt verstaan onder:
- de bond: IJshockey Nederland;
- het bondsbestuur: het bestuur van de bond;
- de statuten: de statuten van de bond;
- het huishoudelijk reglement: het huishoudelijk reglement van de bond;
- leden: leden als bedoeld in artikel 5 lid 1 van het huishoudelijk reglement;
- aangeslotenen: aangeslotenen als bedoeld in artikel 5 leden 2 en 3 van het huishoudelijk reglement;
- eigen leden: natuurlijke personen die lid zijn van een lid van de bond;
- aangeslotenen van de leden: aangeslotenen van een lid van de bond;
- college van arbiters: het krachtens dit reglement samengestelde college belast met de arbitragerechtspraak van de bond;
- arbitragecommissie: de commissie samengesteld uit leden van het college van arbiters belast met arbitragerechtspraak in een concrete zaak;
- secretaris: secretaris van het college van arbiters.

Laatst gewijzigd op 13 december 2022 om 15:48