Home Regle¬≠men¬≠tenArbitragereglement → Artikel 4: Verkiezing

Arti­kel 4: Verkiezing

1.
a. De leden van het college van arbiters worden op voordracht van het bondsbestuur door de stemgerechtigde leden van de algemene ledenvergadering gekozen.
b. De in lid a. bedoelde personen kunnen niet zijn:
- Lid van de tuchtcommissie;
- Lid van de commissie van beroep;
- Lid van het bondsbestuur.
2. De leden van het college van arbiters worden op voordracht van het bondsbestuur door de stemgerechtigde leden van de algemene ledenvergadering gekozen.
3.
a. De verkiezing geschiedt met inachtneming van het bepaalde in lid 3 voor de duur van drie jaar, met de beperking dat de leden van het college van arbiters aftreden volgens een
door het bondsbestuur op te maken rooster, waarbij er naar zal worden gestreefd dat jaarlijks een derde van het aantal arbiters zal aftreden.
b. Aftredende leden van het college van arbiters zijn terstond herkiesbaar.
4. Ingeval van een tussentijdse vacature zal het bondsbestuur in overleg met de nog zittende leden van het college van arbiters voorzien in vervanging, welke zal gelden tot de eerstvolgende algemene ledenvergadering. Alsdan zal door de vergadering over de vervanging moeten worden gestemd.

Laatst gewijzigd op 13 december 2022 om 15:48