Home Regle¬≠men¬≠tenArbitragereglement → Artikel 12: Zittingen

Arti­kel 12: Zittingen

1.
a. De voorzitter van de arbitragecommissie bepaalt plaats, dag en uur voor een mondelinge behandeling, comparitie of getuigenverhoor, zulks met inachtneming van een termijn van tenminste acht dagen.
b. De secretaris geeft hiervan terstond schriftelijk kennis aan alle betrokken partijen.
2. Wanneer één of beide partijen niet op de vastgestelde tijd ter zitting aanwezig is/zijn, kan de arbitragecommissie, hetzij het geschil buiten tegenwoordigheid van de betreffende partij(en) behandelen, hetzij de zitting schorsen en partijen tegen een nieuwe dag oproepen.
3.
a. De zittingen zijn openbaar, tenzij de arbitragecommissie van oordeel is dat wegens gewichtige redenen de zitting besloten dient te zijn.
b. Indien een partij de Nederlandse taal niet beheerst, kan hij zich ter zitting doen vergezellen van een tolk. Tenzij de arbitragecommissie anders bepaalt, zijn hieraan verbonden kosten voor eigen rekening.

Laatst gewijzigd op 13 december 2022 om 15:48