Home Regle¬≠men¬≠tenArbitragereglement → Artikel 21: Adviesaanvraag

Arti­kel 21: Adviesaanvraag

1. In geschillen van eenvoudige aard kan een partij in het verzoekschrift aan de algemeen voorzitter verzoeken mondeling terzake een gerezen geschil te adviseren.
2. Het verzoekschrift dient te voldoen aan de in artikel 9 gestelde vereisten en wordt eerst in behandeling genomen indien aan de vereisten van artikel 9 is voldaan.
3. Indien het verzoek wordt ingewilligd zal een arbitragecommissie als bedoeld in artikel 6 worden geformeerd.
4. De behandeling van het verzoekschrift zal plaatsvinden conform de bepalingen van dit reglement, met uitzondering van het bepaalde in artikel 10.
5. De arbitragecommissie zal op de dag van behandeling mondeling middels de voorzitter gemotiveerd adviseren, tenzij de arbitragecommissie tot de conclusie komt dat het geschil zich niet leent voor een behandeling op de wijze als in dit artikel bepaald.
6. Het advies van de arbitragecommissie heeft het karakter van een bindend advies en is niet gelijk te stellen aan een vonnis als bedoeld in artikel 16.
7. Het bepaalde in dit artikel laat onverlet dat door partijen een geschil aanhangig wordt gemaakt met inachtneming van artikel 9.

Laatst gewijzigd op 13 december 2022 om 15:48