Home Regle¬≠men¬≠tenArbitragereglement → Artikel 17: Vonnis

Arti­kel 17: Vonnis

1.
a. Alle beslissingen van de arbitragecommissie worden genomen met meerderheid van stemmen.
b. Alle beslissingen moeten worden gemotiveerd.
2. Indien de gedaagde noch schriftelijk noch mondeling verweer heeft gevoerd, wijst de arbitragecommissie de vordering toe, tenzij deze onrechtmatig of ongegrond geacht wordt.
3.
a. Indien een partij een gedeelte van de vordering erkent of onvoldoende weerspreekt, doch voor het overige verweer voert, kan de arbitragecommissie bij tussenvonnis het erkende gedeelte toewijzen en bevelen dat het voor het overige verder zal worden geprocedeerd.
b. De arbitragecommissie kan bij een tussenvonnis eveneens een voorlopige voorziening treffen.
4. Van ieder gewezen vonnis wordt in ieder geval een samenvatting op de website van de bond gepubliceerd. Tegen betaling van de daaraan verbonden kosten kunnen derden een afschrift van het vonnis verzoeken.
5. De secretaris is gehouden binnen acht dagen aan alle partijen een afschrift van het vonnis toe te zenden, ondertekend door alle leden die het vonnis hebben gewezen.
6. De secretaris is verplicht een register aan te houden van de uitspraken en draagt zorg voor het deponeren van het vonnis ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag.

Laatst gewijzigd op 13 december 2022 om 15:48