Home Regle¬≠men¬≠tenArbitragereglement → Artikel 19: Geheimhouding

Arti­kel 19: Geheimhouding

Alle leden van de arbitragecommissie, zomede de secretaris, diens plaatsvervanger(s) en degenen die op het bondsbureau met de afhandeling van de aan de arbitragecommissie voorgelegde geschillen zijn belast, zijn verplicht tot geheimhouding terzake van al hetgeen hun met betrekking tot bedoelde geschillen ter kennis komt.

Laatst gewijzigd op 13 december 2022 om 15:48