Home Regle¬≠men¬≠tenStatuten → Artikel 24: Rechtspraak en geschillen

Arti­kel 24: Recht­spraak en geschillen

1. Aan de tuchtrechtspraak van de Bond zijn alle leden onderworpen, waaronder alle in artikel 3 bedoelde personen, alsmede de eigen leden casu quo aangeslotenen van de leden van de Bond.
2. In het algemeen zal strafbaar zijn handelen of nalaten in strijd met de statuten, reglementen, wedstrijdbepalingen en/of besluiten van de Bond of handelen of nalaten waardoor de belangen van de Bond of van de ijshockeysport worden geschaad.
3. Op een overtreding van de statuten, van de reglementen en/of van besluiten is de tuchtrechtspraak van de Bond van toepassing. De tuchtrechtspraak van de Bond geschiedt zowel door de Tuchtcommissie en door de Commissie van Beroep van de Bond. De Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep van de Bond zijn een orgaan van de Bond.
4. Met uitzondering van de in lid 7 van dit artikel vermelde overtredingen worden alle overtredingen berecht door de Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep van de Bond met inachtneming van het Tuchtreglement van de Bond, dat wordt vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering overeenkomstig artikel 20.
5. De uitspraak van de Tuchtcommissie van de Bond en van de Commissie van Beroep van de Bond is bindend.
6. Wanneer een beslissing van de Tuchtcommissie en van de Commissie van Beroep van de Bond tot gevolg heeft dat een besluit nietig is of wordt vernietigd, kan hieraan door een lid noch door derden enig recht op schadeloosstelling worden ontleend, terwijl evenmin aanspraak kan worden gemaakt op een gewijzigde uitslag of op het opnieuw houden van een wedstrijd en/of evenement.
7.
a. In afwijking van het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel worden overtredingen op het gebied van doping, matchfixing en seksuele intimidatie berecht door de Tuchtcommissie Instituut Sportrechtspraak en de Commissie van Beroep Instituut Sportrechtspraak met inachtneming van het bepaalde in artikel 2c van de betreffende Tuchtreglementen en van het Dopingreglement van het Instituut Sportrechtspraak.
b. Aan de leden kunnen door de aanklager van het Instituut Sportrechtspraak maatregelen worden opgelegd wegens het niet naleven van de van toepassing verklaarde reglementen van het Instituut Sportrechtspraak. De aanklager Instituut Sportrechtspraak wordt bijgestaan door het ambtelijk secretariaat en het juridisch secretariaat van het Instituut Sportrechtspraak.
c. Tenzij anders met het Instituut Sportrechtspraak is overeengekomen geschiedt de tuchtrechtspraak in de Bond met uitsluiting van andere organen op het gebied van doping, matchfixing en seksuele intimidatie door de Tuchtcommissie en Commissie van Beroep van het Instituut Sportrechtspraak.
d. Op een overtreding van de statuten, reglementen en/of besluiten van de Bond is de tuchtrechtspraak van de Bond van toepassing. De tuchtrechtspraak op het gebied van doping, matchfixing en seksuele intimidatie geschiedt door de Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep van het Instituut Sportrechtspraak.

Laatst gewijzigd op 13 december 2022 om 15:47