Home Regle¬≠men¬≠tenStatuten → Artikel 20: Reglementen

Arti­kel 20: Reglementen

1. De organisatie, alsmede de taken en bevoegdheden van de Bond en zijn organen kunnen nader worden geregeld in afzonderlijke reglementen.
2. De in het eerste lid bedoelde reglementen worden vastgesteld en gewijzigd door een besluit van de Algemene Ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling, dat aldaar vaststelling casu quo wijziging van reglementen zal worden voorgesteld.
3. Nieuwe reglementen, alsmede wijzigingen in reglementen, treden in werking op de eenentwintigste dag na de dag waarop de Algemene Ledenvergadering het besluit tot vaststelling of wijziging van het reglement heeft genomen, tenzij anders zal worden bepaald.
4. De leden 2 en 3 van dit artikel zijn niet van toepassing voor zover het gaat om de door het Instituut Sportrechtspraak vast te stellen en krachtens overeenkomst van toepassing verklaarde reglementen. Deze reglementen kunnen alleen worden gewijzigd door het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak.
5. Iedere vaststelling of wijziging van de statuten, alsmede van een reglement wordt ter kennis van de leden gebracht onder vermelding van de datum van inwerkingtreding met letterlijke weergave van de tekst van aangenomen bepaling(en). Een reglement dat door het Instituut Sportrechtspraak van toepassing is verklaard of een reglement van het Instituut Sportrechtspraak dat gewijzigd is dient via een publicatie te worden medegedeeld aan alle leden.

Laatst gewijzigd op 13 december 2022 om 15:47