Home Regle¬≠men¬≠tenStatuten → Artikel 16: Samenstelling algemene ledenvergadering

Arti­kel 16: Samen­stel­ling alge­me­ne ledenvergadering

1. De Algemene Ledenvergadering bestaat uit meerderjarige afgevaardigden die door en uit de leden worden gekozen die zich daadwerkelijk met ijshockey bezighouden.
2. Elke Vereniging zoals bedoeld in artikel 3 lid 5, die zich met ijshockey bezighoudt, benoemt een lid-afgevaardigde. De afgevaardigde brengt namens de Vereniging en haar Verenigingsleden, indien aan de hierna genoemde criteria wordt voldaan, ter vergadering steeds het navolgende aantal stemmen uit:
- één (1) stem:
de Vereniging die niet op het hoogste niveau aan de ijshockeycompetitie deelneemt en die met drie (3) dan wel minder teams aan de ijshockeycompetitie deelneemt;
- twee (2) stemmen:
de Vereniging die wel op het hoogste niveau aan de ijshockeycompetitie deelneemt en die met drie (3) dan wel minder teams aan de ijshockeycompetitie deelneemt;
- twee (2) stemmen:
de Vereniging die niet op het hoogste niveau aan de ijshockeycompetitie deelneemt en die met meer dan drie (3) teams aan de ijshockeycompetitie deelneemt;
- drie (3) stemmen:
de Vereniging die wel op het hoogste niveau aan de ijshockeycompetitie deelneemt en die met meer dan drie (3) teams aan de ijshockeycompetitie deelneemt.
3. Indien de Algemene Ledenvergadering voor of na afloop van een competitie wordt gehouden, is het aantal teams dat aan het einde van de laatst afgelopen competitie deelnam bepalend voor het aantal uit te brengen stemmen.
4. Elke Vereniging is voorts gerechtigd een afgevaardigde te doen vergezellen door een plaatsvervanger, die aan de beraadslagingen van de Algemene Ledenvergadering kan deelnemen, zonder daarin evenwel te mogen stemmen, tenzij de afgevaardigde tot het uitbrengen van zijn stem toevallig verhinderd mocht zijn.
5. De Persoonlijke leden benoemen een lid-afgevaardigde. De afgevaardigde mag namens de Persoonlijke leden één (1) stem uitbrengen.
De verkiezing van deze afgevaardigde geschiedt iedere vier jaar. Indien het lidmaatschap van de afgevaardigde tussentijds eindigt worden nieuwe verkiezingen gehouden. De verkiezing van de afgevaardigde van de Persoonlijke leden wordt nader geregeld in het huishoudelijk reglement.
6. Een afgevaardigde kan niet als afgevaardigde of plaatsvervanger voor meer dan een Vereniging zoals genoemd in artikel 3 lid 5 optreden. Een afgevaardigde van de Persoonlijke leden kan niet tevens afgevaardigde zijn van een Vereniging zoals genoemd in artikel 3 lid 5. Stemming bij volmacht is uitgesloten.
7. Afgevaardigden hebben, behalve stemrecht, de rechten van initiatief, van amendement en van interpellatie. Zij kunnen die rechten eerst uitoefenen na de presentielijst der betreffende vergadering te hebben getekend.
8.
a. Adviseurs van de Algemene Ledenvergadering zijn:
i. degenen aan wie het predicaat erevoorzitter, erelid of lid van verdienste is verleend;
ii. Bondsbestuurders, ;
iii. de leden van de Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep¬;
iv. de leden van de overige commissies van de Bond, geen organen zijnde;
v. aangeslotenen;
vi. zij, die als adviseur door de voorzitter van het Bondsbestuur zijn toegelaten.
b. Adviseurs kunnen in de Algemene Ledenvergadering het woord voeren, mits zij de presentielijst ter vergadering hebben getekend met vermelding van hun hoedanigheid of functie als vermeld. Zij hebben geen stemrecht. Bondsbestuursleden hebben als zodanig te allen tijde een raadgevende stem in de Algemene Ledenvergadering.

Laatst gewijzigd op 13 december 2022 om 15:47