Home Regle¬≠men¬≠tenStatuten → Artikel 26: Tuchtrechtspraak van het Instituut Sportrechtspraak

Arti­kel 26: Tucht­recht­spraak van het Insti­tuut Sportrechtspraak

1. Overtredingen betreffende seksuele intimidatie worden berecht door de Tuchtcommissie en door de Commissie van Beroep van het Instituut Sportrechtspraak met inachtneming van het Tuchtreglement seksuele intimidatie van het Instituut Sportrechtspraak.
2. Overtredingen betreffende matchfixing worden berecht door de Tuchtcommissie en door de Commissie van Beroep van het Instituut Sportrechtspraak met inachtneming van het Tuchtreglement matchfixing van het Instituut Sportrechtspraak.
3. Overtredingen van dopingbepalingen worden berecht door de Tuchtcommissie en door de Commissie van Beroep van het Instituut Sportrechtspraak met inachtneming van het Tuchtreglement dopingzaken en het Dopingreglement van het Instituut Sportrechtspraak met inbegrip van de daarvan deel uitmakende Bijlagen, waaronder - maar niet uitsluitend - de Bijlage Dispensaties en de Bijlage Whereabouts, alsmede de door de IIHF waarvan de Bond lid is of waarbij de Bond is aangesloten, op de Bond van toepassing verklaarde sportspecifieke dopingbepalingen.
Wanneer het Tuchtreglement dopingzaken niet meer van toepassing is worden overtredingen van het Dopingreglement vanaf de nader door het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak te bepalen datum berecht met inachtneming van het Dopingreglement. Wanneer in het Tuchtreglement Dopingzaken of in het Dopingreglement in bepaalde gevallen wordt verwezen naar de toepasselijkheid van het Algemeen Tuchtreglement is in die gevallen het Algemeen Tuchtreglement van het Instituut Sportrechtspraak van toepassing.
4. De in lid 1, 2 en 3 bedoelde tuchtrechtspraak van het Instituut Sportrechtspraak is op alle leden van de Bond van toepassing omdat de Bond met het Instituut Sportrechtspraak een overeenkomst in de zin van artikel 46 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek heeft gesloten waarin de Bond deze tuchtrechtspraak aan het Instituut Sportrechtspraak heeft opgedragen. Het Bondsbestuur doet van de overeenkomst die het met het Instituut Sportrechtspraak heeft gesloten schriftelijk mededeling aan alle leden van de Bond.
5. Het Bondsbestuur behoeft voor het aangaan en het wijzigen van de overeenkomst met het Instituut Sportrechtspraak de voorafgaande goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering.
6. In gevallen van seksuele intimidatie, matchfixing en doping gelden de in lid 1, 2 en 3 genoemde reglementen als de van toepassing zijnde reglementen van de Bond, welke reglementen door het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak worden vastgesteld en gewijzigd. De reglementen van het Instituut Sportrechtspraak regelen de bevoegdheden en werkwijze van de Tuchtcommissie en van de Commissie van Beroep van het Instituut Sportrechtspraak, alsmede de overtreding, de op de leggen straffen, de procesgang en de rechten en verplichtingen van het in overtreding zijnde lid.
7. De van toepassing zijnde reglementen van het Instituut Sportrechtspraak treden in de Bond in werking op de door het Bondsbestuur met het Instituut Sportrechtspraak overeengekomen datum, van welke datum het Bondsbestuur aan de leden via een publicatie mededeling doet. Wijzigingen in de desbetreffende reglementen treden in werking op de door het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak vastgestelde datum. Het Bondsbestuur doet van deze datum alsmede van de wijzigingen in een van toepassing zijnde reglement via een publicatie mededeling aan de leden. De Bond is niet bevoegd zelf een wijziging in een van toepassing zijnde reglement van het Instituut Sportrechtspraak aan te brengen.
8. Tenzij in een reglement van het Instituut Sportrechtspraak anders is bepaald, zijn de in lid 1, 2 en 3 genoemde zijnde reglementen op de leden van de Bond van toepassing volgens de laatste, door het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak vastgestelde versie, zoals gepubliceerd op de website van het Instituut Sportrechtspraak.
9. Met inachtneming van het bepaalde in het Dopingreglement is het Bondsbestuur bevoegd naar aanleiding van een overtreding van het Dopingreglement een ordemaatregel te nemen. Het Bondsbestuur is op grond van het Tuchtreglement seksuele intimidatie en Tuchtreglement matchfixing eveneens bevoegd een ordemaatregel te nemen. Deze ordemaatregelen zijn een beleidsmaatregel en geen tuchtrechtelijke straf.
10. De Bond en zijn leden aanvaarden te allen tijde en zonder enig voorbehoud volledig de toepasselijkheid van de overeengekomen reglementen van het Instituut Sportrechtspraak op de tuchtrechtspraak van de Bond. De verplichting om bedoelde reglementen te aanvaarden en na te komen geldt voor de leden tevens als een verplichting in de zin van artikel 27 van Boek 2 respectievelijk als een verbintenis van de leden in de zin van artikel 34a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
11. De leden aanvaarden voor de duur van hun lidmaatschap van de Bond de in dit artikel te hunnen laste door de Bond in de overeenkomst met het Instituut Sportrechtspraak aangegane verplichtingen, alsmede voor de duur na de be√ęindiging van hun lidmaatschap van de Bond wanneer zij alsdan betrokken zijn bij een bij het Instituut Sportrechtspraak in behandeling zijnde zaak, zulks totdat in die zaak onherroepelijk is beslist.
12. Voor de duur van de in lid 5 bedoelde overeenkomst zijn de aanklager, de Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep van het Instituut Sportrechtspraak een orgaan van de Bond. De Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep van het Instituut Sportrechtspraak spreken recht in naam van de Bond en hun uitspraken gelden als uitspraken van de Bond. De aanklager kan maatregelen nemen overeenkomstig de van toepassing verklaarde reglementen. De maatregel geldt als maatregel van de Bond.
13. De aanklager(s), de leden van de Tuchtcommissie en van de Commissie van Beroep van het Instituut Sportrechtspraak worden benoemd door het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak. De commissies worden bijgestaan door het ambtelijk secretariaat en het juridisch secretariaat van het Instituut Sportrechtspraak. Wanneer gesproken wordt over de Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep worden hieronder tevens begrepen hun algemeen voorzitters, kamers, kamervoorzitters alsmede het ambtelijk en het juridisch secretariaat van het Instituut Sportrechtspraak.
14. Het betreffende Tuchtreglement seksuele intimidatie, Matchfixing en/of het Dopingreglement van het Instituut Sportrechtspraak regelt de wijze van het benoemen van de aanklagers, de kwaliteitseisen waar een aanklager aan moet voldoen, bevoegdheden en werkwijze, alsmede de mogelijke maatregelen, besluiten die de aanklager kan nemen en voorstellen die de aanklager aan betrokkene kan doen, de procesgang en de rechten en verplichtingen van het in overtreding zijnde lid.
15. Een aanklager treedt af indien hij tot het Bondsbestuur, de Tuchtcommissie of de Commissie van Beroep wordt benoemd.
16. Een door de betrokkene geaccepteerd schikkingsvoorstel van de aanklager is bindend, zowel voor het betrokken lid, de andere leden van de Bond als voor de Bond zelf. Alle leden, organen en commissies van de Bond zijn gehouden mee te werken aan het ten uitvoerleggen van de door de aanklager opgelegde sanctie(s).
17. De Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep van het Instituut Sportrechtspraak kennen elk een kamer die is belast met het behandelen van overtredingen seksuele intimidatie betreffende.
18. De Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep van het Instituut Sportrechtspraak kennen elk een dopingkamer die met het behandelen van een overtreding van het Dopingreglement is belast.
19. Wanneer in een door de Bond aanhangig te maken zaak regelgeving van toepassing is van de IIHF doet de Bond hiervan uitdrukkelijk mededeling bij het aanhangig maken van een zaak en legt de Bond de juiste versie van de desbetreffende regelgeving van de internationale federatie over en geeft het Bondsbestuur tevens aan welke bepaling(en) naar zijn oordeel van toepassing is/zijn.
20. Een uitspraak van de Tuchtcommissie en van de Commissie van Beroep van het Instituut Sportrechtspraak is bindend, zowel voor het betrokken lid, de andere leden van de Bond als voor de Bond zelf. De in lid 8 genoemde ordemaatregel van het Bondsbestuur is bindend voor de duur van die maatregel.
21. Alle leden, organen en commissies van de Bond zijn gehouden mede te werken aan het tot stand komen van een uitspraak van de Tuchtcommissie en/of van de Commissie van Beroep van het Instituut Sportrechtspraak en zijn tevens gehouden mee te werken aan het ten uitvoerleggen van de door deze commissies opgelegde straffen.
22. Wanneer de reglementering van de IIHF daarin voorziet, kunnen leden van de Bond die door de Commissie van Beroep van het Instituut Sportrechtspraak tuchtrechtelijk zijn bestraft hiervan in beroep gaan bij de Court of Arbitration for Sports (CAS) te Lausanne (Zwitserland). Op deze laatste beroepsprocedure zijn van toepassing de reglementen en besluiten van de CAS. De reglementen van het Instituut Sportrechtspraak zijn alsdan op die beroepsprocedure niet van toepassing.
23. Indien een beslissing van de aanklager, de Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep van het Instituut Sportrechtspraak tot gevolg heeft dat een besluit nietig is of wordt vernietigd, kan hieraan door een lid noch door derden enig recht op schadeloosstelling worden ontleend, terwijl evenmin aanspraak kan worden gemaakt op een gewijzigde uitslag of op het opnieuw houden van een wedstrijd en/of evenement.
24. De door het Instituut Sportrechtspraak in de Bond krachtens een overeenkomst uit te oefenen tuchtrechtspraak en geschillenbeslechting geschiedt in naam, ten behoeve, alsmede voor rekening en risico van de Bond. De Bond vrijwaart het Instituut Sportrechtspraak, zijn aanklagers, zijn bestuursleden, zijn tuchtrechters, zijn arbiters, zijn bindend adviseurs, zijn mediators, zijn ambtelijke secretariaat, zijn juridisch secretariaat, zijn deskundigen en zijn juridisch adviseur voor elke aansprakelijkheid ten aanzien van zowel de door of namens het Instituut Sportrechtspraak verzorgde rechtspleging en mediations als met betrekking tot de bij de oprichting van het Instituut Sportrechtspraak en nadien gekozen en toegepaste constructie van rechtspleging door het Instituut Sportrechtspraak in de Bond.

Laatst gewijzigd op 20 december 2022 om 10:17