Home Regle¬≠men¬≠tenStatuten → Artikel 2: Doel en middelen

Arti­kel 2: Doel en middelen

1. De Bond stelt zich ten doel het in Nederland verantwoord beoefenen en doen beoefenen van de ijshockeysport in al haar verschijningsvormen, alsmede het bevorderen en doen bevorderen van de ijshockeysport in al haar verschijningsvormen. Dit doel tracht de Bond onder meer te bereiken door het organiseren of laten organiseren van ijshockeywedstrijden en het ontwikkelen van initiatieven en activiteiten die de ijshockeysport kunnen ondersteunen.
2. Daarnaast heeft de Bond ten doel zijn leden te verenigen en bij te staan en daarbij onder meer het volgende na te streven:
a. eensgezind naar buiten treden in de richting van nationale en internationale organisaties, die zich met de behartiging van de ijshockeysport bezighouden;
b. zijn Verenigingen (artikel 3 lid 5) te assisteren teneinde de betekenis van ijshockey voor de maatschappij uit te dragen en hun publieke bekendheid te vergroten;
c. de belangen van zijn leden te behartigen.
3. Hij tracht het onder lid 1 genoemde doel te bereiken door:
a. aan zijn Verenigingen (artikel 3 lid 5) faciliteiten te bieden voor het organiseren van evenementen waarbij ijshockey wordt beoefend en het geven van leiding hieraan;
b. zijn Verenigingen (artikel 3 lid 5) te ondersteunen door het (doen) ontwikkelen en (doen) uitvoeren van beleid op het gebied van ijshockey;
c. het onderhouden van betrekkingen met overheids- en andere instellingen in binnen- en buitenland, die zich bezighouden met de behartiging van ijshockey;
d. het maken van propaganda voor ijshockey;
e. alle overige wettige middelen, die het onder lid 1 genoemde doel kunnen bevorderen, zulks in de ruimste zin.

Laatst gewijzigd op 13 december 2022 om 15:47