Home Regle¬≠men¬≠tenStatuten → Artikel 27: Slotbepalingen

Arti­kel 27: Slotbepalingen

1. Alle offici√ęle mededelingen van de Bond worden bekend gemaakt op de website van de Bond of op een andere door het Bondsbestuur bepaalde wijze.
2. Onder oproep, bijeenroepen, (schriftelijke) uitlating of mededeling of kennisgeving wordt tevens verstaan: een bericht per e-mail aan het e-mailadres dat door het lid voor dit doel is opgegeven, waarbij geldt dat het lid uitdrukkelijk heeft ingestemd om zodanige berichten langs deze weg te ontvangen.
3. Onder ter inzage legging wordt (mede) verstaan: toegankelijk maken voor de leden op de website of enig andere via een elektronisch communicatiemiddel te bereiken plaats van de Bond.
4. Onder bijeenkomst of vergadering, waaronder de Algemene Ledenvergadering, wordt verstaan een bijeenzijn van meerdere personen die met elkaar spreken, waaronder naast lijfelijk bijeenzijn tevens wordt verstaan het deelnemen aan het gesprek via telefoon, conference call, video conferencing of ander elektronisch medium, mits de identiteit van de niet-lijfelijk aanwezige(n) voldoende kan worden vastgesteld en dit door de fungerend voorzitter goedgekeurd wordt en in notulen of het verslag daarvan melding wordt gemaakt. Stemgerechtigden kunnen hun stemrecht uitoefenen door middel van het hiervoor bedoelde elektronische communicatiemiddel, mits de stemgerechtigde via het elektronische communicatiemiddel rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en kan deelnemen aan de beraadslaging.
5. In alle gevallen waarin de wet, de statuten en de reglementen niet voorzien, beslist het Bondsbestuur.

Laatst gewijzigd op 13 december 2022 om 15:47