Home Regle¬≠men¬≠tenStatuten → Artikel 19: Leiden en notulering algemene ledenvergadering

Arti­kel 19: Lei­den en notu­le­ring alge­me­ne ledenvergadering

1. De Algemene Ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter van het Bondsbestuur. Bij afwezigheid van de voorzitter, treedt een ander door het Bondsbestuur aan te wijzen bestuurder als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de Algemene Ledenvergadering daarin zelf.
2. Van het verhandelde in elke Algemene Ledenvergadering worden door de secretaris als notulist of een door het bestuur aangewezen notulist notulen gemaakt. De notulen worden, na vaststelling door de voorzitter en de secretaris, ter kennis van de leden gebracht en worden in de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering besproken.

Laatst gewijzigd op 13 december 2022 om 15:47