Home Regle¬≠men¬≠tenStatuten → Artikel 4: Ledenadministratie

Arti­kel 4: Ledenadministratie

1. De Bond heeft een systeem waarin de ledenadministratie is opgenomen. De administratie bestaat in ieder geval uit:
a. De gegevens van de Verenigingen (artikel 3 lid 5 van de statuten); en
b. De namen, adressen, geboortedatum en geslacht van de Verenigingsleden (artikel 3 lid 2 van de statuten) en de Persoonlijke leden (artikel 3 lid 3 van de statuten).
2. Het Bondsbestuur houdt een ledenregister bij. In dit register worden alleen die gegevens bijgehouden die voor het realiseren van het doel van de Bond noodzakelijk zijn. Deze gegevens worden na be√ęindiging van het lidmaatschap verwijderd als het lid hierom verzoekt, tenzij er een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting of andere
rechtmatige grondslag is om de gegevens te bewaren. Na voorafgaande toestemming van de Algemene Ledenvergadering en alleen als dit verenigbaar is met het doel
waarvoor de gegevens zijn verzameld, kan het Bondsbestuur geregistreerde gegevens aan derden verstrekken, behalve van het lid dat tegen die verstrekking bij het
Bondsbestuur schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. Aanvullende regels omtrent bescherming van persoonsgegevens worden opgenomen in een reglement.

Laatst gewijzigd op 14 december 2022 om 12:04