Home Regle¬≠men¬≠tenStatuten → Artikel 14: Rekening en verantwoording

Arti­kel 14: Reke­ning en verantwoording

1. Het Bondsbestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Bond zodanig aantekening te houden dat daaruit te allen tijde zijn rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
2. Het Bondsbestuur brengt, behoudens verlenging van deze termijn door de Algemene Ledenvergadering, binnen zes maanden na afloop van het Verenigingsjaar op een Algemene Ledenvergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen Verenigingsjaar gevoerd bestuur. Bij gebreke hiervan kan, na afloop van de termijn, ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het Bondsbestuur vorderen.
3.
a. Tenzij de Algemene Ledenvergadering op een andere wijze in het toezicht op het Bondsbestuur heeft voorzien, kiest de Algemene Ledenvergadering een Financi√ęle commissie, bestaande uit twee leden die geen deel mogen uitmaken van het Bondsbestuur.
b. De leden van de onder a bedoelde commissie worden gekozen voor de duur van het Verenigingsjaar. Zij zijn herkiesbaar. Bij reglement wordt de wijze van verkiezing van de commissie nader geregeld.
c. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het Bondsbestuur en brengt aan de Algemene Ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen.
4. Degenen die de rekening en verantwoording van het Bondsbestuur onderzoeken, kunnen zich zo nodig voor rekening van de Bond door een deskundige doen bijstaan. Het Bondsbestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de Bond te geven.
5. De opdracht aan de commissie kan te allen tijde door de Algemene Ledenvergadering worden herroepen, doch slechts door de verkiezing van een andere commissie.
6. Besteding van de middelen dient overeenkomstig de begroting plaats te vinden. Van de begroting afwijkende bestedingen dienen te worden gedekt door een daartoe strekkend besluit van het Bondsbestuur.
7. Goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording, strekt het Bondsbestuur niet tot decharge voor alle handelingen, voor zover die uit de rekening en verantwoording blijken. Hierover zal separaat worden besloten door de Algemene Ledenvergadering.
8. Het Bondsbestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in de leden 1, 2 en 3 minimaal zeven jaar op een deugdelijke plaats te bewaren.
9. De balans en de staat van baten en lasten met toelichting moeten op papier worden gesteld en bewaard. Indien de boekhouding computermatig wordt gevoerd, kunnen - met uitzondering van de op papier gestelde balans en de staat van baten en lasten - de op een gegevensdrager aangebrachte gegevens op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard. Het overbrengen van de gegevens moet alsdan met juiste en volledige weergave van de gegevens geschieden, terwijl deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar moeten zijn en binnen redelijke tijd leesbaar moeten kunnen worden gemaakt.

Laatst gewijzigd op 13 december 2022 om 15:47