Home RegleĀ­menĀ­tenStatuten → Artikel 3: Leden

ArtiĀ­kel 3: Leden

1. De Bond kent als lid:
a. Verenigingsleden; en
b. Persoonlijke leden; en
c. Verenigingen; en
d. Buitengewone leden; en
e. Aangeslotenen.
2. Verenigingsleden: Natuurlijke personen die kunnen worden toegelaten wanneer zij ijshockey beoefenen, dan wel een functie vervullen bij een Vereniging, een stichting of andere rechtspersoon. Deze natuurlijke personen worden in de statuten en reglementen aangeduid als ā€˜Verenigingslidā€™ of ā€˜Verenigingsledenā€™.
3. Persoonlijke leden: Als natuurlijk persoon kunnen voorts worden toegelaten, personen die zich rechtstreeks bij de Bond hebben aangemeld, niet zijnde een Verenigingslid. Deze natuurlijke personen worden in de statuten en reglementen als ā€˜Persoonlijk lidā€™ of ā€˜Persoonlijke ledenā€™ aangeduid.
4. Om als natuurlijk persoon te worden toegelaten moet de betrokkene ijshockey beoefenen of op een andere wijze bij de ijshockeysport betrokken zijn.
5. Verenigingen: Verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid of stichtingen en andere rechtspersonen, die voldoen aan het bepaalde in artikel 7 en de overige bij reglement vast te stellen bepalingen. Deze leden worden hierna aangeduid als ā€˜Verenigingā€™ of ā€˜Verenigingenā€™.
6. Buitengewone leden:
a. Erevoorzitter(s);
b. Ereleden;
c. Leden van verdienste;
d. Donateurs/seizoenkaarthouders.
7. Op voordracht van het Bondsbestuur kan de Algemene Ledenvergadering een natuurlijk persoon wegens zijn bijzondere verdiensten voor ijshockey het predicaat erevoorzitter, erelid of lid van verdienste verlenen. Als bedoeld in artikel 16 lid 8 van de statuten zijn de in dit artikel onder lid 6 a tot en met d genoemde personen adviseurs van de Algemene Ledenvergadering.
8. Donateurs en seizoenkaarthouders zijn die natuurlijke- of rechtspersonen, die door het Bondsbestuur zijn toegelaten en die zich jegens de Bond verplichten om jaarlijks een door het Bondsbestuur vast te stellen bijdrage te storten.
9. De buitengewone leden hebben geen stemrecht; zij hebben wel toegang tot de Algemene Ledenvergadering. Zij hebben, na toestemming van de voorzitter spreekrecht, mits zij de presentielijst ter vergadering hebben getekend met vermelding van hun hoedanigheid of functie.

Laatst gewijzigd op 13 december 2022 om 15:47