Home Regle¬≠men¬≠tenStatuten → Artikel 5: Toelating tot het lidmaatschap

Arti­kel 5: Toe­la­ting tot het lidmaatschap

1. Het Bondsbestuur beslist over de toelating tot het lidmaatschap van de in artikel 3 lid 1 a tot en met c en onder e bedoelde leden. Het Bondsbestuur kan deze beslissing delegeren.
2. In geval van niet toelating kan op verzoek van de betrokkene alsnog door de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering tot toelating worden besloten.
3. De Algemene Ledenvergadering is bevoegd leden in categorie√ęn onder te verdelen en voor elke categorie afwijkende rechten en verplichtingen vast te stellen.

Laatst gewijzigd op 18 maart 2023 om 09:44