Home Regle¬≠men¬≠tenStatuten → Artikel 13: Vertegenwoordiging

Arti­kel 13: Vertegenwoordiging

1. Het Bondsbestuur vertegenwoordigt de Bond in en buiten rechte. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met een ander Bondsbestuurslid.
2. Uitsluitend het Bondsbestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de Bond zich als borg of als hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.
3. Personen, aan wie krachtens deze statuten, hetzij krachtens volmacht vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit dan nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen, waarbij tot het aangaan van de betrokken rechtshandeling is besloten. Overtreding hiervan kan noch door, noch aan de Bond of de wederpartij worden tegengeworpen.
4. Indien binnen het Bondsbestuur nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan, wordt er door de overige Bondsbestuursleden op toegezien dat bij vertegenwoordiging en handelingen met aanzienlijke gevolgen een ander Bondsbestuurslid betrokken is.

Laatst gewijzigd op 13 december 2022 om 15:47