Home Regle¬≠men¬≠tenStatuten → Artikel 11: Bestuurstaak

Arti­kel 11: Bestuurstaak

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het Bondsbestuur belast met het besturen van de Bond.
2. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van het Bondsbestuur zich naar het belang van de Bond en de daarmee verbonden organisatie.
3. Het Bondsbestuur heeft een procedure op basis waarvan belanghebbenden klachten kenbaar kunnen maken, een klokkenluidersregeling en een integriteits- en fraudebeleid.
4. Het Bondsbestuur draagt zorg voor de handhaving van de integriteits- en ethische normen zoals vastgelegd in het integriteitsbeleid en stelt een procedure vast voor handhaving van de integriteits- en ethische normen en hoe wordt omgegaan met schending van deze normen.
5. Het Bondsbestuur stelt voor het einde van het boekjaar een jaarplan en begroting vast voor het volgende jaar, en legt dit ter goedkeuring voor aan de Algemene Ledenvergadering.
6. Het Bondsbestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies, waarvan de leden door het Bondsbestuur worden benoemd en ontslagen.
7.
a. Bij reglement wordt de werkwijze van de Bond, de commissies en die van het Bondsbestuur geregeld alsmede van al die zaken welke uit hoofde van de statuten een nadere regeling verlangen.
b. Een reglement wordt vastgesteld en gewijzigd door de Algemene Ledenvergadering.
8. Na voorafgaande goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering is het Bondsbestuur bevoegd met het Instituut Sportrechtspraak een voor de leden bindende overeenkomst aan te gaan krachtens welke overeenkomst het uitoefenen van tuchtrechtspraak van de Bond op het gebied van doping, matchfixing en seksuele intimidatie wordt opgedragen aan het Instituut Sportrechtspraak.

Laatst gewijzigd op 17 februari 2024 om 20:17