Home Regle¬≠men¬≠tenStatuten → Artikel 7: Verplichtingen leden

Arti¬≠kel 7: Ver¬≠plich¬≠tin¬≠gen leden

1. De leden zijn verplicht:
a. De statuten en reglementen van de Bond, de besluiten van de organen als bedoeld in artikel 23 lid 2, alsmede de door het Bondsbestuur van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen na te leven;
b. De statuten, reglementen en besluiten van de internationale ijshockeyfederatie (hierna: IIHF) na te leven;
c. De belangen van de Bond of van zijn organen en van de ijshockeysport in het algemeen niet te schaden;
d. Alle verplichtingen te aanvaarden en na te komen, welke de Bond in naam van zijn leden aangaat;
e. Tot de onder d genoemde verplichtingen behoren, onder andere, het aanvaarden en nakomen van door de Bond namens de leden aangegane verplichtingen jegens een of meer derden zoals verzekeringen, sponsoring, de verkoop en, of exploitatie van televisie en, of radio-opnamen en, of andere rechten via welk middel dan ook, waaronder in ieder geval via internet en/of (mobiele) telefonie, alsmede verplichtingen met betrekking tot de (tucht)rechtspraak en geschillen door het Instituut Sportrechtspraak. De Bond is bevoegd ten laste van zijn leden in het kader van de bestrijding van doping in de sport verplichtingen aan te gaan met de Dopingautoriteit, opdat de leden van de Bond rechtstreeks gebonden zijn aan het door de Bond, de Dopingautoriteit en het Instituut Sportrechtspraak gehanteerde Dopingreglement, alsmede de daarop gebaseerde besluiten van de Dopingautoriteit en haar commissies of organen.
f. De statuten, reglementen en besluiten van het Instituut Sportrechtspraak na te leven;
g. Zich te onthouden van het gebruik van of het doen gebruiken van ongeoorloofde middelen (doping). Tevens zijn de leden verplicht hun volledige medewerking te verlenen aan dopingcontroles en zich te houden aan het Dopingreglement van het Instituut Sportrechtspraak, alsmede aan de daarop gebaseerde beslissingen en maatregelen van de Dopingautoriteit en haar commissies of organen.
h. Zich te onthouden tegenover de leden van elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non verbale of fysieke zin, alsmede van (verbaal) geweld, racistische uitlatingen en dergelijke, opzettelijk of onopzettelijk, die door het andere lid, dat het ondergaat, als ongewenst of gedwongen wordt ervaren. Het in strijd handelen met deze bepaling geldt als een overtreding, als geregeld in het Reglement Tuchtrechtspraak of, in het geval van seksuele intimidatie, het Tuchtreglement seksuele intimidatie van het Instituut Sportrechtspraak.
i. Zich te onthouden van alle opzettelijke regelingen, handelingen of het nalaten te handelen, gericht op het ongeoorloofd wijzigen van de uitslag(en) of het verloop van de sportwedstrijd(en), teneinde het onvoorspelbare karakter van deze sportwedstrijd(en) geheel of gedeeltelijk teniet te doen met het oog op het verkrijgen van een niet gerechtvaardigd voordeel voor zichzelf of derden. Leden zijn voorts verplicht zich te onthouden van het wedden op het resultaat, de voortgang en/of het verloop van enige wedstrijd of competitie waarbij zij betrokken zijn of waarop zij direct dan wel indirect enige mate van invloed (kunnen) hebben of enige andere overtreding als bedoeld in het Tuchtreglement matchfixing van het Instituut Sportrechtspraak. Het in strijd handelen met deze bepaling geldt als een overtreding, als geregeld in het Tuchtreglement matchfixing van het Instituut Sportrechtspraak.
j. Om geen personen als lid toe te laten of geen personen aan te laten sluiten of in enige functie te benoemen, die door de Bond levenslang zijn uitgesloten van deelname aan wedstrijden, dan wel van het bekleden van functies;
k. Eén of meer leden (spelers/speelsters), door of namens de Bond gekozen in een vertegenwoordigend team, gelegenheid te geven voor dit team uit te komen en aan trainingen daarvoor deel te nemen.
2. Verenigingen zijn gehouden in hun statuten een bepaling op te nemen op grond waarvan de leden van de Vereniging slechts lid kunnen zijn van de betreffende Vereniging indien zij ook lid zijn van de Bond en als zodanig mede zijn onderworpen aan de statuten, reglementen en besluiten van de Bond en zijn organen, waaronder de tuchtrechtspraak van de Bond en de tuchtrechtspraak van het Instituut Sportrechtspraak voor zover het gaat om doping, matchfixing en/of seksuele intimidatie.
3. Stichtingen en andere rechtspersonen zijn verplicht in statuten, reglementen een bepaling op te nemen:
a. Op grond waarvan hun leden, aangeslotenen verplicht zijn het lidmaatschap van de Bond aan te vragen en na toelating tot de Bond verplicht zijn te handelen in overeenstemming met de statuten, reglementen en besluiten van de Bond en zijn organen, waaronder de tuchtrechtspraak van de Bond en de tuchtrechtspraak van het Instituut Sportrechtspraak voor zover het gaat om doping, matchfixing en/of seksuele intimidatie;
b. Dat zij door hun toetreding tot de Bond namens hun eigen leden, aangeslotenen de verplichting aanvaarden de statuten, reglementen en besluiten van de internationale ijshockeyfederatie (IIHF) na te leven, in het bijzonder met betrekking tot die bepalingen, welke hun leden casu quo aangeslotenen betreffen.
4. De Algemene Ledenvergadering is bevoegd aan de leden verplichtingen van financi√ęle en van andere aard op te leggen en om verbintenissen aan het lidmaatschap te verbinden.
5. Behalve krachtens deze statuten kunnen aan de leden verplichtingen worden opgelegd bij reglement of een besluit van een orgaan.

Laatst gewijzigd op 13 december 2022 om 15:47