Home Regle¬≠men¬≠tenStatuten → Artikel 23: Inrichting

Arti­kel 23: Inrichting

1. De Bond bezit als rechtspersoon volledige rechtsbevoegdheid.
2. Organen van de Bond zijn: het Bondsbestuur, de Algemene Ledenvergadering, de commissies met rechtsprekende taken (de Tuchtcommissie en Commissie van Beroep, de aanklager van het Instituut Sportrechtspraak, de Tuchtcommissie van het Instituut Sportrechtspraak en de Commissie van Beroep van het Instituut Sportrechtspraak), de Financi√ęle commissie, de Arbitragecommissie, alsmede personen en commissies die krachtens de statuten door de Algemene Ledenvergadering zijn belast met een nader omschreven taak en aan wie daarbij door de Algemene Ledenvergadering beslissingsbevoegdheid is toegekend.
3. De organen van de Bond, als bedoeld in het tweede lid bezitten geen rechtspersoonlijkheid.

Laatst gewijzigd op 13 december 2022 om 15:47