Home Regle¬≠men¬≠tenStatuten → Artikel 18: Bevoegdheden algemene ledenvergadering

Arti­kel 18: Bevoegd­he­den alge­me­ne ledenvergadering

1. Aan de Algemene Ledenvergadering komen alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of door de statuten aan het Bondsbestuur of andere organen van de Bond zijn opgedra-gen.
2. In elk geval worden de volgende besluiten genomen door de algemene ledenvergadering:
- statutenwijziging;
- ontbinding van de Bond;
- het aangaan van een juridische fusie of splitsing;
- goedkeuren van de jaarrekening;
- benoeming, schorsing en ontslag van de bestuursleden.
3. Aan de goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering zijn onderworpen de besluiten van het Bondsbestuur omtrent:
- het meerjarenbeleidsplan en de financi√ęle meerjarenraming;
- de begroting en het jaarplan;
- het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, boven een door de Algemene Ledenvergadering nader te bepalen bedrag;
- het sluiten van overeenkomsten waarbij de Bond zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.

Laatst gewijzigd op 13 december 2022 om 15:47