Home Regle¬≠men¬≠tenStatuten → Artikel 15: Algemene ledenvergadering

Arti­kel 15: Alge­me­ne ledenvergadering

1. Jaarlijks zal uiterlijk zes maanden na afloop van het Verenigingsjaar een Algemene Ledenvergadering worden gehouden.
2. Voorts worden Algemene Ledenvergaderingen gehouden zo dikwijls het Bondsbestuur dit wenselijk oordeelt.
3. Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering dan wel tijdens een door het Bondsbestuur bijeengeroepen Algemene Ledenvergadering dienen onder meer de volgende agendapunten aan de orde te worden gesteld:
a. bespreking van de notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering;
b. activiteitenverslag over het voorafgaande Verenigingsjaar;
c. behandeling en vaststelling van de rekening en verantwoording over het voorafgaande Verenigingsjaar;
d. vaststelling van de contributies, bijdragen en afdrachten;
e. vaststelling van de begroting voor het eerstvolgende Verenigingsjaar;
f. verslagen van de commissies;
g. verkiezing casu quo benoeming van de leden van het Bondsbestuur en leden van commissies;
h. rondvraag.
4.
a. Het Bondsbestuur is op schriftelijk verzoek van een zodanig aantal leden die zich met ijshockey bezighouden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte van de stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene Ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.
b. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan met inachtneming van het bepaalde in het volgend lid.
5.
a. De Algemene Ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het Bondsbestuur met inachtneming van een termijn van ten minste veertien dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.
b. De bijeenroeping geschiedt op de website van de Bond, zulks onder gelijktijdige vermelding van de agenda.

Laatst gewijzigd op 13 december 2022 om 15:47