Home Regle¬≠men¬≠tenSportreglement → Artikel 31: Scheidsrechters, linespersons en supervisors

Arti­kel 31: Scheids­rech­ters, lines­per­sons en supervisors

a. De scheidsrechterscommissie van IJshockey Nederland wijst de scheidsrechters en/of linespersons en, indien het belang van de wedstrijd dit rechtvaardigt, een stand-by scheidsrechter en/of linespersons aan voor de arbitrage bij competitie- en vriendschappelijke wedstrijden, met uitzondering van competitie- en vriendschappelijke wedstrijden tussen teams in een leeftijdscategorie waarvoor is bepaald dat clubscheidsrechters worden ingezet en met inachtneming van artikel 27 lid d van dit reglement. De scheidsrechterscommissie kan deze taak geheel of gedeeltelijk delegeren aan één of meerdere leden van de commissie, aan een lokale supervisor of aan een lid van de competitiecommissie. Beroep tegen een aanwijzing van scheidsrechters en/of linespersons is niet mogelijk.

b. De scheidsrechterscommissie bepaalt - voorafgaand aan het seizoen - per competitie het systeem van arbitrage, zoals daar zijn het systeem met twee scheidsrechters en twee linespersons, met één scheidsrechter en twee linespersons en het twee-scheidsrechtersysteem (een en ander beschreven in het IIHF-spelregelboek). Indien de scheidsrechterscommissie daartoe - om welke reden dan ook - aanleiding ziet, kan zij bij individuele wedstrijden afwijken van het door haar voorafgaand aan dat seizoen bepaalde systeem van arbitrage. Tegen het door de scheidsrechterscommissie bepaalde systeem van arbitrage is geen beroep mogelijk. Evenmin staat beroep open tegen een beslissing van de scheidsrechterscommissie om hiervan bij individuele wedstrijden af te wijken.

c. Een beslissing van de scheidsrechter gedurende de warming-up, gedurende de wedstrijd inclusief de spelonderbrekingen en na afloop van de wedstrijd is onherroepelijk.

d. Verenigingen of contractanten dienen scheidsrechters en linespersons met uitzondering van clubscheidsrechters, reiskostenvergoedingen en overige kostenvergoedingen te betalen. Deze vergoedingen worden door de algemene ledenvergadering vastgesteld. Tijdens toernooien kunnen in overleg met de scheidsrechterscommissie of de lokale supervisor, afwijkende vergoedingen worden afgesproken.

e. Scheidsrechter(s) en linesperson(s) dienen zoveel mogelijk in één auto te reizen en bij het berekenen van de reisafstand dient de door de competitiecommissie van IJshockey Nederland vastgestelde kilometertabel te worden gehanteerd.

f. Tussen de eerste en de tweede periode leveren de scheidsrechter(s) en linesperson(s) een declaratie in bij de verantwoordelijke bench-official. Tussen de tweede en derde periode worden de declaraties uitbetaald, en daar waar van toepassing zullen op dat moment ook uitrijdkaarten beschikbaar worden gesteld, waarbij de scheidsrechter en linespersons tekenen voor ontvangst. De scheidsrechterscommissie zal toezien op een juiste naleving van de in dit lid vastgestelde procedure. Meningsverschillen inzake uitbetaling dienen te worden gemeld bij de voorzitter van de scheidsrechterscommissie. Deze zal een bindend besluit nemen of de zaak doorverwijzen naar het bondsbestuur.

g. Faciliteiten voor scheidsrechters, linespersons en supervisors:
- Voor aanvang van de wedstrijd dient de scheidsrechter beschikking te krijgen over een sleutel van de scheidsrechterkleedkamer;
- Voor aanvang van de wedstrijd dienen de genoemde IJNL-officials en hun partners een drankje aangeboden te krijgen. Voor Bekercompetitie, Landskampioenschap en Eredivisie dient dit in een VIP-ruimte (indien aanwezig) te geschieden;
- In de pauzes dienen de IJNL-officials in de scheidsrechterkleedkamer te worden voorzien van koffie, thee en frisdrank (sportdrank);
- De scheidsrechterkleedkamer dient schoon en veilig te zijn. Veilig betekent dat niemand, buiten de geautoriseerde personen, zich toegang kan verschaffen, tot de kleedkamer en/of onmiddellijke omgeving daarvan;
- Voor Bekercompetitie, Landskampioenschap en Eredivisiewedstrijden dient de kleedkamer 1 uur voor aanvang van de wedstrijd beschikbaar te zijn voor scheidsrechters en linespersons;
- De kleedkamer mag eerst dan aan anderen ter beschikking worden gesteld, zodra de scheidsrechters en linespersons deze hebben verlaten en deze middels teruggave van de sleutel hebben vrijgegeven;
- Na afloop van de wedstrijd dienen de genoemde IJNL-officials en hun partners een drankje aangeboden te krijgen. Voor Oberliga, BeNe-League-, Eredivisie dient dit in een VIP-ruimte (indien aanwezig) te geschieden;
- Daar waar het parkeerterrein voorzien is van een betaalautomaat dienen scheidsrechters, linespersons en supervisors een uitrijdkaart te krijgen.

h. Verenigingen in de Bekercompetitie, het Landskampioenschap en de Eredivisie dienen twee contactpersonen aan te wijzen die tijdens wedstrijden verantwoordelijk zijn voor de opvang van scheidsrechters, linespersons en supervisors. Eén van deze functionarissen dient minimaal anderhalf uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn en is verantwoordelijk voor de begeleiding van scheidsrechters, linespersons en een eventuele supervisor vóór, tijdens en na de wedstrijd. De contactpersoon dient er onder meer op toe te zien dat de kleedkamer voor scheidsrechter en linespersons schoon en veilig is en dat zij een sleutel van die kleedkamer tot hun beschikking krijgen. Verenigingen moeten deze contactpersonen voorafgaande aan het seizoen als zodanig bekend maken bij IJshockey Nederland, onder vermelding van hun mobiele telefoonnummer.

NB
Zie bijlage bij het sportreglement voor inzet clubscheidsrechters.

Laatst gewijzigd op 15 juli 2023 om 10:49

Meer in Regle­men­tenSportreglement

Artikel 1: Algemeen

Artikel 2: Toepassing sportreglement

Artikel 3: Competitiecommissie

Artikel 4: Maatregelen

Artikel 5: Deelnemende teams

Artikel 6: Farm team-constructie

Artikel 7: Deelnemende spelers

Artikel 8: Competitie deelname

Artikel 9: Nationale transfers

Artikel 10: Internationale transfers

Artikel 11: Deelname aan wedstrijden door buitenlandse spelers, trainers en coaches

Artikel 12: Teambegeleiders

Artikel 13: Opstelling

Artikel 14: Opgave spelers

Artikel 15: Leeftijdscategorie√ęn

Artikel 16: Beschermende uitrusting en internationale standaard

Artikel 17: Kleur shirts en kousen

Artikel 18: Competitie-opzet

Artikel 19: Samenstelling teams

Artikel 20: Dispensatie juniorenspelers

Artikel 21: Afwijkende spelregels

Artikel 22: Allesbeslissende wedstrijd

Artikel 23: Best-of-three/five/seven-serie

Artikel 24: Best-of-two-serie

Artikel 25: Sudden victory overtime (verlenging)

Artikel 26: Wijzigen van de competitiekalender

Artikel 27: Vriendschappelijke wedstrijden en toernooien

Artikel 28: Afgelasten of staken van een wedstrijd

Artikel 29: Weigeren te spelen

Artikel 30: Wedstrijdtijd

Artikel 32: Toegangsregeling scheidsrechters(-commissie) en officiating coaches (supervisors)

Artikel 33: Clubscheidsrechters

Artikel 34: Doelrechters

Artikel 35: Bench-officials

Artikel 36: Medische begeleiding tijdens wedstrijden

Artikel 37: Kennisgeving van straffen

Artikel 38: Invullen wedstrijdformulier

Artikel 39: Invoeren wedstrijdformulier

Artikel 40: Wedstrijdpunten

Artikel 41: Rangschikking

Artikel 42: Ordelijk verloop van de wedstrijden

Artikel 43: Procedure dopingcontrole binnen wedstrijdverband

Artikel 44: Toegangsregeling leden directie, bondsbestuur, commissieleden, ereleden, (assistent-)bondscoaches nationale teams en medewerkers bondsbureau

Artikel 45: Accommodatiereglement

Artikel 46: Video-opnamen

Artikel 47: Verplichting BeNe-League

Artikel 48: Commerci√ęle onderbrekingen

Artikel 49: Lokaal arbitrageplan

Artikel 50: Verplichte spelregelcursus U15-spelers

Artikel 51: Bijzondere wedstrijden

Artikel 52: Wedstrijdverplaatsingen

Artikel 53: Afgelasten competities

Artikel 54: Gedragscode IJshockey Nederland

Artikel 55: Matchfixing en betting

Artikel 56: Overig

Sportreglement