Home Regle¬≠men¬≠tenSportreglement → Artikel 42: Ordelijk verloop van de wedstrijden

Arti­kel 42: Orde­lijk ver­loop van de wedstrijden

a. Het bestuur van een thuisspelende vereniging of contractant is verantwoordelijk voor het waarborgen van een ordelijk verloop van de wedstrijd.

b. Het bestuur van een thuisspelende vereniging of contractant is ervoor verantwoordelijk dat voor, tijdens en na de wedstrijden, scheidsrechters, linespersons, supervisors, andere IJNL-officials en -bestuurders en spelers op generlei wijze door het publiek kunnen worden belaagd of lastiggevallen.

c. In geval van wanordelijkheden vóór of tijdens de wedstrijd heeft de scheidsrechter of een lid van de competitiecommissie de bevoegdheid de wedstrijd af te gelasten of te staken.

d. Met betrekking tot iedere wedstrijd die op basis van dit artikel is afgelast of gestaakt, zal de competitiecommissie een onderzoek instellen en zo nodig maatregelen treffen op basis van artikel 4 van dit reglement.

e. Naast de maatregelen genoemd in artikel 4 kan de competitiecommissie tevens de volgende maatregelen treffen:
- de stand in de wedstrijd op het moment van staken als einduitslag vaststellen, indien tenminste de helft van de wedstrijd is gespeeld;
- of, indien minder dan de helft van de wedstrijd is gespeeld, de wedstrijd opnieuw vaststellen op een door de competitiecommissie nader te bepalen datum en plaats;
- of, indien minder dan de helft van de wedstrijd is gespeeld, de uitslag van een nog te spelen of reeds gespeelde wedstrijd tussen beide teams op basis van artikel 4 lid a. dubbeltellen.

f. Het gebruik van mechanische-, luchtdruk- en/of elektrische toeters of sirenes tijdens de wedstrijd, anders dan behorende bij de tijdapparatuur, is verboden.

g. Een wedstrijd kan slechts door het bondsbestuur, op advies van de competitiecommissie, tot een risicowedstrijd worden bestempeld. De competitiecommissie doet dit advies als men op redelijke gronden mag aannemen dat het ordelijk verloop van een wedstrijd wegens toeschouwers(wan)gedrag ernstig gevaar loopt of kan lopen.
De competitiecommissie zal overwegen een wedstrijd tot risicowedstrijd te bestempelen:
- Als een van de aan de wedstrijd deelnemende verenigingen of contractanten hiertoe schriftelijk verzoekt. Een dergelijk verzoek moet met redenen omkleed zijn.
- Als er zich tijdens een voorgaande wedstrijd van een van de deelnemende verenigingen of contractanten, tijdens een voorgaande ontmoeting tussen beide verenigingen of contractanten, wanordelijkheden voor hebben gedaan.
De competitiecommissie zorgt bij een tot risicowedstrijd uitgeroepen wedstrijd dat een offici√ęle waarnemer aanwezig is.

h. Wanneer de competitiecommissie door middel van een schriftelijke kennisgeving de beide verenigingen of contractanten heeft ge√Įnformeerd omtrent het feit dat een wedstrijd tot risicowedstrijd is verklaard, dienen de betreffende verenigingen of contractanten de volgende bepalingen in acht te nemen:

1. De thuisspelende vereniging of contractant moet een veiligheidsplan opstellen, waarin de bepalingen uit dit artikel en, indien van toepassing, andere door de competitiecommissie opgelegde bepalingen, zijn uitgewerkt.

2. Beide verenigingen of contractanten dienen een register aan te leggen met de namen en telefoonnummers van alle relevante (contact)personen.

3. Het veiligheidsplan en de beide registers dienen drie dagen voor de betreffende wedstrijd op het bondsbureau aanwezig te zijn.

4. De plaatselijke politie dient van de risicowedstrijd op de hoogte te worden gesteld en het veiligheidsplan dient met de politie te worden doorgenomen.

5. De beide verenigingen of contractanten moeten een veiligheidsfunctionaris aanstellen. Indien deze functionaris geen deel uit maakt van het bestuur van een vereniging of contractant, moet worden aangegeven welk bestuurslid verantwoordelijk is voor veiligheidszaken.

6. Beide teams dienen zorg te dragen voor voldoende suppoosten. De suppoosten dienen preventief op te treden bij hun eigen supportersgroep.

7. De competitiecommissie bepaalt het maximaal aantal entreebewijzen dat mag worden verkocht. In de voorverkoop mogen niet meer dan vier toegangskaarten per individu worden verkocht. De toegangskaarten voor supporters van het thuisspelende en voor die van het uitspelende team dienen duidelijk van elkaar te onderscheiden zijn.

8. Supporters van het uitspelende team dienen zoveel mogelijk gebruik te maken van een door de betreffende vereniging of contractant georganiseerd arrangement van busreis en entreebewijs. De bussen mogen niet eerder dan dertig minuten voor aanvang van de wedstrijd bij de accommodatie aanwezig zijn.

9. Supporters dienen via gescheiden ingangen tot de accommodatie toegelaten te worden. Zij worden bij binnenkomst door de suppoosten van één of beide teams of door beveiligingsbeambten gefouilleerd. Bij de kassa c.q. ingang dient een bord te worden aangebracht waarop staat aangegeven dat er wordt gefouilleerd.

10. Notoire ordeverstoorders ‚Äď dat wil zeggen zij die meer dan tweemaal daadwerkelijk betrokken waren bij ordeverstoringen - moet de toegang tot de ijsbaan worden ontzegd.

11. Het is niet toegestaan dat toeschouwers alcoholische dranken mee naar binnen nemen. Ook het meenemen van andere dranken in blik of van andere materialen die gebruikt kunnen worden als gooi-object, is verboden.

12. Voor de genodigden wordt gebruik gemaakt van een aparte ingang.

13. De supporters worden ondergebracht in aparte vakken die voorzien zijn van een deugdelijke afscheiding. Er dienen maatregelen te worden genomen zodat supporters zich niet in de directe omgeving van de boarding, spelersbanken en strafbanken kunnen begeven.

14. Voor, tijdens, en direct na de wedstrijd heerst een verbod op het schenken van alcohol. Een alcoholverbod kan na afloop van de wedstrijd, na overleg met de plaatselijke politie, worden opgeheven.

15. Voor en tijdens de wedstrijd mag in de accommodatie alleen in plastic bekers (non-alcoholische drank) worden geschonken. Per supportersvak dienen horecapunten te worden gecre√ęerd. Verkoop van drank in blik is ten strengste verboden.

NB
De onderdelen 4, 7, 8, 9, 12, 14 en 15 van artikel h. zijn niet van toepassing op wedstrijden anders dan Bekercompetitie, Landskampioenschap of Eredivisie.

Laatst gewijzigd op 15 juli 2023 om 10:51

Meer in Regle­men­tenSportreglement

Artikel 1: Algemeen

Artikel 2: Toepassing sportreglement

Artikel 3: Competitiecommissie

Artikel 4: Maatregelen

Artikel 5: Deelnemende teams

Artikel 6: Farm team-constructie

Artikel 7: Deelnemende spelers

Artikel 8: Competitie deelname

Artikel 9: Nationale transfers

Artikel 10: Internationale transfers

Artikel 11: Deelname aan wedstrijden door buitenlandse spelers, trainers en coaches

Artikel 12: Teambegeleiders

Artikel 13: Opstelling

Artikel 14: Opgave spelers

Artikel 15: Leeftijdscategorie√ęn

Artikel 16: Beschermende uitrusting en internationale standaard

Artikel 17: Kleur shirts en kousen

Artikel 18: Competitie-opzet

Artikel 19: Samenstelling teams

Artikel 20: Dispensatie juniorenspelers

Artikel 21: Afwijkende spelregels

Artikel 22: Allesbeslissende wedstrijd

Artikel 23: Best-of-three/five/seven-serie

Artikel 24: Best-of-two-serie

Artikel 25: Sudden victory overtime (verlenging)

Artikel 26: Wijzigen van de competitiekalender

Artikel 27: Vriendschappelijke wedstrijden en toernooien

Artikel 28: Afgelasten of staken van een wedstrijd

Artikel 29: Weigeren te spelen

Artikel 30: Wedstrijdtijd

Artikel 31: Scheidsrechters, linespersons en supervisors

Artikel 32: Toegangsregeling scheidsrechters(-commissie) en officiating coaches (supervisors)

Artikel 33: Clubscheidsrechters

Artikel 34: Doelrechters

Artikel 35: Bench-officials

Artikel 36: Medische begeleiding tijdens wedstrijden

Artikel 37: Kennisgeving van straffen

Artikel 38: Invullen wedstrijdformulier

Artikel 39: Invoeren wedstrijdformulier

Artikel 40: Wedstrijdpunten

Artikel 41: Rangschikking

Artikel 43: Procedure dopingcontrole binnen wedstrijdverband

Artikel 44: Toegangsregeling leden directie, bondsbestuur, commissieleden, ereleden, (assistent-)bondscoaches nationale teams en medewerkers bondsbureau

Artikel 45: Accommodatiereglement

Artikel 46: Video-opnamen

Artikel 47: Verplichting BeNe-League

Artikel 48: Commerci√ęle onderbrekingen

Artikel 49: Lokaal arbitrageplan

Artikel 50: Verplichte spelregelcursus U15-spelers

Artikel 51: Bijzondere wedstrijden

Artikel 52: Wedstrijdverplaatsingen

Artikel 53: Afgelasten competities

Artikel 54: Gedragscode IJshockey Nederland

Artikel 55: Matchfixing en betting

Artikel 56: Overig

Sportreglement