Home Regle­men­tenSportreglement → Artikel 9: Nationale transfers

Arti­kel 9: Nati­o­na­le transfers

a. Er is sprake van een nationale transfer wanneer een vereniging of contractant (in dit artikel verder te noemen: “de nieuwe vereniging”) een speler bij IJshockey Nederland wenst te registreren die door een andere vereniging of contractant bij IJshockey Nederland is geregistreerd of die in een periode tot vijf jaar terug door een andere vereniging of contractant bij IJshockey Nederland was geregistreerd (in dit artikel verder te noemen: “de oude vereniging”). Onder vereniging wordt in dit artikel niet verstaan een buitenlandse club.

b. Een nationale transfer is alleen mogelijk als de betreffende speler aan zijn verplichtingen tegenover de oude vereniging heeft voldaan. Om dit te bepalen wordt de procedure gevolgd zoals vastgesteld in dit artikel. Een speler is pas gerechtigd om voor het “nieuwe vereniging” uit te komen vanaf de datum waarop de transfer op de website van IJshockey Nederland op akkoord staat.

c. De “nieuwe vereniging” meldt de beoogde nationale transfer aan bij IJshockey Nederland volgens de aanvraagprocedure zoals in dit artikel is bepaald.

d. De beoogde nationale transfer wordt aangemeld via de website van IJshockey Nederland. Vanaf het moment dat de “nieuwe vereniging” de speler via de website van IJshockey Nederland heeft aangemeld, is de speler niet gerechtigd voor de “nieuwe vereniging” uit te komen totdat de nationale transfer is goedgekeurd. De transferaanvraag wordt pas gepubliceerd nadat de transferaanvraag is bevestigd.

e. De “oude vereniging” krijgt vanaf de datum dat de beoogde nationale transfer op de website van IJshockey Nederland is gepubliceerd, zeven dagen de tijd om aan IJshockey Nederland wegens het niet voldoen aan verplichtingen van betreffende speler een schriftelijk gemotiveerd bezwaar tegen de transfer kenbaar te maken. Tevens dient de “oude vereniging” via het online formulier op de website aan te geven dat men niet akkoord gaat. Een dergelijk bezwaar wordt, zonder vermelding van details, gepubliceerd op de website van IJshockey Nederland.

f. Laat de “oude vereniging” de periode van zeven dagen, zoals bepaald in het vorige lid, voorbijgaan, dan is de transfer daarmee automatisch definitief. De “oude vereniging” meldt de speler af in de eigen online administratie.

g. Indien de “oude vereniging” een bezwaar tegen de transfer kenbaar heeft gemaakt, krijgen de “nieuwe vereniging” en de “oude vereniging” vanaf de datum dat de melding van het bezwaar op de website van IJshockey Nederland is gepubliceerd, zeven dagen de tijd de zaak met elkaar op te lossen. De “oude vereniging” neemt daartoe zelf contact op met de “nieuwe vereniging”.

h. Indien binnen de periode van zeven dagen zoals bepaald in het vorige lid, de ‘oude vereniging’ IJshockey Nederland via de website informeert dat de betreffende speler aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de transfer daarmee terstond definitief akkoord voor goedkeuring.

i. Indien binnen de periode van zeven dagen zoals bepaald in lid g geen goedkeuring van de transfer heeft plaatsgevonden, zal de competitiecommissie de zaak beoordelen. De “oude vereniging” dient daartoe binnen een periode van twee dagen na afloop van de periode van zeven dagen zoals bepaald in lid g, schriftelijke bewijzen van verplichtingen van de betreffende speler beschikbaar te stellen.

j. Indien de competitiecommissie oordeelt dat de speler verplichtingen heeft jegens de “oude vereniging”, is de speler niet gerechtigd te spelen tot het moment dat hij aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Aan de “nieuwe vereniging” worden administratiekosten in rekening gebracht. De hoogte van die administratiekosten wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

k. Indien de competitiecommissie oordeelt dat de speler geen verplichtingen heeft tegenover de “oude vereniging”, worden aan de “oude vereniging” administratiekosten in rekening gebracht. De hoogte van die administratiekosten wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

l. Indien de “oude vereniging” heeft nagelaten gedurende de gestelde bezwaarperiode bewijsmateriaal aan de competitiecommissie te leveren wordt het bezwaar als niet ontvankelijk beschouwd en is de transfer automatisch akkoord bevonden voor goedkeuring. De “oude vereniging” wordt dan bestraft met een boete ter hoogte van € 500,00.

m. Indien de competitiecommissie oordeelt dat op basis van de beschikbare schriftelijke bewijzen geen oordeel mogelijk is, zal de competitiecommissie de zaak voorleggen aan het college van arbiters van IJshockey Nederland. Gedurende de periode tot aan de uitspraak van de arbitragecommissie blijft de speler niet gerechtigd voor de nieuwe vereniging of contractant uit te komen.

n. Indien de arbitragecommissie oordeelt dat de speler verplichtingen heeft tegenover de oude vereniging of contractant, is de speler niet gerechtigd te spelen tot het moment dat hij aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Bovenop de eventuele kostenveroordeling uit te spreken door de arbitragecommissie, wordt de nieuwe vereniging of contractant bestraft met een boete ter hoogte van de kosten van het griffierecht voor het aanhangig maken van een geschil bij het college van arbiters.

o. Indien de arbitragecommissie oordeelt dat de speler geen verplichtingen heeft tegenover de oude vereniging of contractant, wordt de oude vereniging of contractant, bovenop de eventuele kostenveroordeling uit te spreken door de arbitragecommissie, bestraft met een boete ter hoogte van de kosten van het griffierecht voor het aanhangig maken van een geschil bij het college van arbiters.

p. Het bondsbestuur van IJshockey Nederland bepaalt de aanvraagprocedure voor een nationale transfer. De administratiekosten voor een nationale transfer worden vastgesteld door de algemene ledenvergadering. Indien op Ă©Ă©n ijsbaan een vereniging actief is in de BeNe-League, Oberliga of Eredivisie en een andere vereniging binnen juniorencompetities en/of Eredivisie wordt voor transfers tussen die verenigingen geen administratiekosten in rekening gebracht.

q. Het bondsbestuur bepaalt de uiterste datum in het betreffende seizoen tot wanneer een speler, die na een nationale transfer door een nieuwe vereniging of contractant bij IJshockey Nederland wordt geregistreerd, gerechtigd is in de U23-competitie, de U17-competitie, de U15-competitie, de U13-competitie, de BeNe-League, Oberliga of Eredivisie uit te komen. Ook kan het bondsbestuur bepalen dat de uiterste datum anders is voor, of niet van toepassing is op, een speler die in het betreffende seizoen niet door een andere vereniging of contractant bij IJshockey Nederland was geregistreerd. In de overige competities is een speler die na een nationale transfer door een nieuwe vereniging of contractant bij IJshockey Nederland wordt geregistreerd, in het betreffende seizoen niet speelgerechtigd wanneer zijn transfer is aangevraagd in een periode van veertien dagen voor het einde van de reguliere competitie.

r. Spelers die voor de derde keer in een seizoen na een nationale transfer door een nieuwe vereniging of contractant bij IJshockey Nederland worden geregistreerd, zijn in het betreffende seizoen niet langer speelgerechtigd.

s. Voor een speler die op basis van een gelimiteerde internationale transfer aan de competitie deelneemt en die in het betreffende seizoen nationaal wenst te transfereren, gelden additionele bepalingen die voortvloeien uit IIHF-reglementen.

Laatst gewijzigd op 15 juli 2023 om 09:08

Meer in Regle­men­tenSportreglement

Artikel 1: Algemeen

Artikel 2: Toepassing sportreglement

Artikel 3: Competitiecommissie

Artikel 4: Maatregelen

Artikel 5: Deelnemende teams

Artikel 6: Farm team-constructie

Artikel 7: Deelnemende spelers

Artikel 8: Competitie deelname

Artikel 10: Internationale transfers

Artikel 11: Deelname aan wedstrijden door buitenlandse spelers, trainers en coaches

Artikel 12: Teambegeleiders

Artikel 13: Opstelling

Artikel 14: Opgave spelers

Artikel 15: Leeftijdscategorieën

Artikel 16: Beschermende uitrusting en internationale standaard

Artikel 17: Kleur shirts en kousen

Artikel 18: Competitie-opzet

Artikel 19: Samenstelling teams

Artikel 20: Dispensatie juniorenspelers

Artikel 21: Afwijkende spelregels

Artikel 22: Allesbeslissende wedstrijd

Artikel 23: Best-of-three/five/seven-serie

Artikel 24: Best-of-two-serie

Artikel 25: Sudden victory overtime (verlenging)

Artikel 26: Wijzigen van de competitiekalender

Artikel 27: Vriendschappelijke wedstrijden en toernooien

Artikel 28: Afgelasten of staken van een wedstrijd

Artikel 29: Weigeren te spelen

Artikel 30: Wedstrijdtijd

Artikel 31: Scheidsrechters, linespersons en supervisors

Artikel 32: Toegangsregeling scheidsrechters(-commissie) en officiating coaches (supervisors)

Artikel 33: Clubscheidsrechters

Artikel 34: Doelrechters

Artikel 35: Bench-officials

Artikel 36: Medische begeleiding tijdens wedstrijden

Artikel 37: Kennisgeving van straffen

Artikel 38: Invullen wedstrijdformulier

Artikel 39: Invoeren wedstrijdformulier

Artikel 40: Wedstrijdpunten

Artikel 41: Rangschikking

Artikel 42: Ordelijk verloop van de wedstrijden

Artikel 43: Procedure dopingcontrole binnen wedstrijdverband

Artikel 44: Toegangsregeling leden directie, bondsbestuur, commissieleden, ereleden, (assistent-)bondscoaches nationale teams en medewerkers bondsbureau

Artikel 45: Accommodatiereglement

Artikel 46: Video-opnamen

Artikel 47: Verplichting BeNe-League

Artikel 48: Commerciële onderbrekingen

Artikel 49: Lokaal arbitrageplan

Artikel 50: Verplichte spelregelcursus U15-spelers

Artikel 51: Bijzondere wedstrijden

Artikel 52: Wedstrijdverplaatsingen

Artikel 53: Afgelasten competities

Artikel 54: Gedragscode IJshockey Nederland

Artikel 55: Matchfixing en betting

Artikel 56: Overig

Sportreglement